مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته حقوق با ترجمه

مقالات انگلیسی حقوق با ترجمه


عنوان مقاله: Country report on Cadastre and land registration in Iran
ترجمه عنوان: گزارش کشوری در مورد سیستم کاداستر و ثبت اراضی در ایران
رشته: حقوق
تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling the money launderer Micro theoretical arguments on anti-money laundering policy
ترجمه عنوان: مدل پول شویی یا اختلاص: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص
رشته: حقوق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Corporate Governance
ترجمه عنوان: حاکمیت شرکتی
رشته: حقوق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Letting Conditions
ترجمه عنوان: شرایط اجاره
رشته: حقوق
تعداد:  17 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Harmonizing Tort Law, A Comparative Tort Law and Economics Analysis
ترجمه عنوان: هماهنگ سازی قانون شبه جرم: قانون شبه جرم و تحلیل اقتصادی تطبیقی
رشته: حقوق
تعداد: 13 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Analysis of Employment Protection laws and unemployment benefits
ترجمه عنوان: تحلیل های مربوط به قوانین حمایت از اشتغال و مزایای بیکاری
رشته: حقوق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: The Reform of German Tort Law
ترجمه عنوان: اصلاح قانون شبه جرم آلمان
رشته: حقوق
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Study the principles and concepts of International Environmental law with a view to sustainable development
ترجمه عنوان: بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار
رشته: حقوق
تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Study the developments of international responsibility arising from environmental  damage
ترجمه عنوان: مسئولیت بین المللی ناشی از خسارت زیست محیطی
رشته: حقوق
تعداد:  11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نماییدنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: New development in international environmental law
ترجمه عنوان: توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست
رشته: حقوق
تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Study quality principle instead of principle legality of crimes
ترجمه عنوان: بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم
رشته: حقوق
تعداد:  3 صفحه انگلیسی پی دی اف - 5 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Basic agreement for business promotion
ترجمه عنوان: توافقنامه مقدماتی برای توسعه کسب و کار
رشته: حقوق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Money Laundering
ترجمه عنوان: پولشویی
رشته: حقوق
تعداد: 28 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Corporate social responsibility and tax avoidance
ترجمه عنوان: مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات: دیدگاه و بازتاب  ها
رشته: حقوق
تعداد: 12 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu