دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی دندان پزشکی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی دندان پزشکی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Influence of abutment angulation on loss of prosthetic abutment torque under mechanical cycling
ترجمه عنوان: تاثیر زاویه  اباتمنت روی کاهش گشتاور اباتمنت پروتز طبق سیکل مکانیکی
رشته: دندان پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2021
قیمت: 40000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Chemical cleaning agents and bonding to glass-fiber posts
ترجمه عنوان: عوامل شستشو شیمیایی و باندینگ بر روی پست های گلاس فایبر
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 3 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Clinical evaluation of the performance and safety of a new dentine substitute, Biodentine, in the restoration of posterior teeth
ترجمه عنوان: بررسی کلینیکی عملکرد و بهداشت مواد دندانی جدید، به نام بیودنتین، در ترمیم دندان های خلفی
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Influence of calcium hydroxide intracranial medication on bond strength of two endodontic resin-based sealers assessed by micropush-out test
ترجمه عنوان: اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین اندودنتیک که توسط نمونه های تحت آزمایش ارزیابی می گردد
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Osteoporosis, jawbones and periodontal disease
ترجمه عنوان: پوکی استخوان، استخوان های فک، ببماری های پریودنتال
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Periodontal Disease Linking the Primary Inflammation to Bone Loss
ترجمه عنوان: بیماری پریودنتال؛ مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Knowledge, attitude, and  practice of medical doctors towards periodontal disease
ترجمه عنوان: آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Comparison of shear bond strength of aesthetic restorative materials
ترجمه عنوان: مقایسه استحکام برشی باند بین مواد ترمیمی زیبایی
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Comparison of six different methods of cleaning and preparing occlusal fissure surface before placement of pit and fissure sealant
ترجمه عنوان: مقایسه شش روش مختلف پاکسازی و اماده سازی سطح فیشور اکلوزال پیش از قرار دادن پیت فیشورسیلانت
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Dentin deproteinization effect on bond strength of self-adhesive resin cements
ترجمه عنوان: اثر دپروتئینه کردن عاج دندان بر استحکام برشی باند سمان های سلف ادهزیو رزین
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 3 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Root resorption diagnosed with cone beam computed tomography after 6 months of orthodontic treatment with fixed appliance and the relation to risk factor
ترجمه عنوان: تشخیص تحلیل ریشه دندان با توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی بعد از شش ماه درمان ارتودنسی با دستگاه ثابت و ارتباط با عوامل ریسکی
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The use of salivary cytokines  as a screening tool for oral squamous cell carcinoma
ترجمه عنوان: کاربرد سایتوکین های بزاق در غربالکری اسکواموس سل کارسینوما دهان
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of External Bleaching on Restorative Materials
ترجمه عنوان: تاثیر بلیچینگ بیرونی دندان بر روی مواد ترمیمی
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: External root resorption after orthodontic treatment a study of contributing factor
ترجمه عنوان: تحلیل ریشه خارجی دندان بعد از درمان ارتودنسی؛ بررسی عوامل مشارکت کننده
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Halitosis, an overview of epidemiology, etiology and clinical management
ترجمه عنوان: هالیتوزیس؛ اپیدمیولوژی، اتیولوژی، درمان
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Implant failure Etiology and complication
ترجمه عنوان: شکست ایمیلنت دندان؛ علل اتیولوژی و عوارض
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 2 صفحه انگلیسی پی دی اف- 3 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Newer Root Canal Irrigants in Horizon
ترجمه عنوان: محلول های جدبد شستشوی کانال ریشه
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Relevance of in Vitro Tests  of Adhesive and Composite Dental Materials
ترجمه عنوان: ارتباط تست های آزمایشگاهی بررسی خواص ادهزیو ها و کامپوزیت های دندانی
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Implant treatment in patients with osteoporosis
ترجمه عنوان: درمان ایمپلنت دندان در بیماران با پوکی استخوان
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Clinical strategies for esthetic excellence in anterior tooth restorations, understanding color and composite resin selection
ترجمه عنوان: استراتژی های کلینیکی برای زیبایی شناختی ترمیم دندان های قدامی؛ اصول انتخاب رنگ و رزین کامپوزیت
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 3 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Composite materia ls, compositions, properties, and clinical applications
ترجمه عنوان: مواد کامپوزیت، ترکیبات، خواص و کاربردهای کلینیکی
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Diagnosis and treatment of  dentinal hypersensitivity
ترجمه عنوان: تشخیص و درمان حساسیت  دندانی
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Connectors
ترجمه عنوان: کانکتورها
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Retention
ترجمه عنوان: ریتنشن
رشته: دندانپزشکی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 47 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu