دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی صنایع با ترجمه فارسی

مهندسی صنایع

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی صنایع با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: The impact of organizational culture and total quality management on the relationship between green practices and sustainability performance
ترجمه عنوان: تاثیر فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع روی ارتباط بین اقدامات سبز و عملکرد پایدار
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2023
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A Fuzzy analytical hierarchy process for evaluation of knowledge management effectiveness in research centers
ترجمه عنوان: فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش در مراکز پژوهشی
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2023
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A simulation-based risk interdependency network model for project risk assessment
ترجمه عنوان: مدل شبکه وابستگی متقابل ریسک بر مبنای شبیه سازی برای ارزیابی ریسک پروژه
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2021
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله : Manufacturing in the cloud: A human factors perspective
ترجمه عنوان: تولید ابری؛ دیدگاه عوامل انسانی
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Condition Based Maintenance Theory, Methodology, and Application
ترجمه عنوان: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت؛ نظریه، روش و کاربرد
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 46 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2015
قیمت: 30000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Analytical simulation of nonlinear elastic-plastic average stress–average strain relationships for un-corroded/both-sides randomly corroded steel plates under uniaxial compression   
ترجمه عنوان: شبیه سازی تحلیلی روابط زنجیره ای میانگین الاستیک- پلاستیک میانگین- تنش برای صفحات فولادی پوسیده  شده با توزیع تصادفی پوسیدگی در هر دوطرف تحت تراکم تک محوری
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An integrated fuzzy MCDM approach for supplier evaluation and selection
ترجمه عنوان: رویکرد یکپارچه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 23 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 30000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Using a sustainability index to assess energy technologies
ترجمه عنوان: استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله : Improved decision tree construction based on attribute selection and data sampling for fault diagnosis in rotating machines
ترجمه عنوان: ساخت درخت تصمیم پیشرفته بر پایه انتخاب صفات و نمونه داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Determinants of choice of semantic web based Software as a Service An integrative framework in the context of e-procurement and ERP
ترجمه عنوان: عوامل تعیین کننده در انتخاب نرم افزار وب محور معنایی در قالب یک سرویس؛ چارچوبی یکپارچه در شرایط  خرید الکترونیکی  و برنامه ریزی منابع سرمایه ای
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance
ترجمه عنوان: تاثیر مدیریت دانش خوشه صنعتی در عملکرد نوآوری
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu