دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی فلسفه با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی فلسفه با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Relations in the Trinitarian reality
ترجمه عنوان: روابط در حقیقت تثلیث (یا سه گانه باوری)؛ دو رویکرد
رشته: فلسفه
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Contextualist Ethics and tha later Wittgenstein
ترجمه عنوان: اخلاق زمينه گرا و ويتگن اشتاين (فیلسوف انگلیسی زاده اتریش) متأخر
رشته: فلسفه
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Off-Modern Mirror
ترجمه عنوان: آیینه برون ـ مدرن
رشته: فلسفه
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2012
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود  نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Moral Imagination, Collective Action, and the Achievement of Moral Outcomes
ترجمه عنوان: تصورات اخلاقی، اقدام جمعی، و دستیابی به نتایج اخلاقی
رشته: فلسفه
تعداد: 13 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2009
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله: Feyerabend’s metaphysics process-realism, or voluntarist-idealism
ترجمه عنوان: متافیزیک فایرابند؛ فرایند رئالیسم یا ایده آلیسم - ولونتاريسم
رشته: فلسفه
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Social integration and system integration
ترجمه عنوان: یکپارچه سازی اجتماعی و یکپارچه سازی سیستم؛ ایجاد تمایز
رشته: فلسفه
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 1996
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی  دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu