بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته اقتصاد با ترجمه

اقتصاد

مقالات انگلیسی رشته اقتصاد با ترجمه بخش اول


عنوان مقاله: How does proximity affect inter firm marketing cooperation; A study of an agribusiness cluster
ترجمه عنوان: مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ بررسی خوشۀ تجارت کشاورزی
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: Medical hotels in the growing healthcare business industry Impact of international travelers' perceived outcomes
ترجمه عنوان: نقش هتل بیمارستان ها در صنعت رو به رشد مراقبت های بهداشتی: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: Collaboration costs and new product development performance
ترجمه عنوان: هزینه های همکاری و عملکرد توسعه محصول جدید
رشته: اقتصاد
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: Determining intra-company transfer pricing for multinational corporations
ترجمه عنوان: تعیین قیمت گذاری انتقالی داخلی برای شرکت های چند ملیتی
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 38 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: Job Embeddedness, Work Engagement and Turnover
ترجمه عنوان: درهم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: Organizational Factors Influencing Effective use of CRM Solutions
ترجمه عنوان: عوامل سازمانی موثر بر استفاده از راه حل های مدیریت ارتباط با مشتری
رشته: اقتصاد
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله : Modeling the money launderer Micro theoretical arguments on anti-money laundering policy  
ترجمه عنوان: مدل پول شویی یا اختلاص: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance
ترجمه عنوان: تاثیر مدیریت دانش خوشه صنعتی در عملکرد نوآوری
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: Beneficiary participation as an instrument of downward accountability
ترجمه عنوان: مشارکت ذینفعان به عنوان ابزار پاسخگویی نزولی: مطالعه موردی چندگانه
رشته: اقتصاد
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 43 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: Financial information management for university departments using open-source software
ترجمه عنوان: مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: Business Cycles in Oil Exporting Countries A Declining Role for Oil
ترجمه عنوان: چرخه  کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت
رشته: نفت
تعداد: 14 صفحه  انگلیسی پی دی  اف- 19 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله : Intangible Asset Valuation Model Using Panel Data
ترجمه عنوان: مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده های پانل
رشته: اقتصاد
تعداد: 13 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله : Information technology and its changing roles to economic growth and productivity in Australia
ترجمه عنوان: فناوری اطلاعات و نقش در حال تغییر آن در رشد اقتصادی و بهره وری در استرالیا
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار : 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: The Relationship Between Job Embeddedness and Work Engagement
ترجمه عنوان: ارتباط بین جایگیری شغلی و التزام شغلی
رشته: اقتصاد
تعداد: 49 صفحه انگلیسی پی دی اف- 41 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: The Beautiful, The Cheerful, And the Helpful The Effects of Service Employee Attributes on Customer Satisfication
ترجمه عنوان: جذابیت فیزیکی، بشاش بودن و کمک رسان بودن؛ تاثیرات ویژگی های کارکنان خدمات بر رضایت مشتری
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: Towards a Schematic Theory of Entrepreneurial Alertness
ترجمه عنوان: نظريه طرحواره هاي ذهني از لحاظ هوشیاری کارآفرینانه
رشته: اقتصاد
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: Transformation of optimization problems in revenue management, queueing system, and supply chain management
ترجمه عنوان: تحول مسائل بهینه سازی در مدیریت درآمدها، سیستم صف بندی و مدیریت زنجیره تامین
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 59 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: Business Process Re-Engineering Application in Healthcare in a relation to Health Information Systems
ترجمه عنوان: کاربرد بازمهندسی فرآیند کسب و کار در بهداشت و درمان در ارتباط با سیستم های اطلاعات سلامت
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: More communication is not always better, The interplay between effective communication and interpersonal conflict in influencing satisfaction
ترجمه عنوان: ارتباطات بیشتر، همیشه بهتر نیست؟ فعل و انفعال بین  ارتباطات موثر وتعارض بین فردی درتاثیر بر رضایت
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: Collective Innovation A new approach for dealing with society induced challenges
ترجمه عنوان: نوآوری جمعی : روشی جدید برای مقابله با چالش های القاء شدة جامعه
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of Business Process Re-engineering on Implementation of Financial Management Systems
ترجمه عنوان: بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه  علم و فن آوری مسیند مولیرو
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: Exchange rate volatility and export growth in India
ترجمه عنوان: نوسانات نرخ ارز و رشد صادرات در هند
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: Factors Influencing Attitudes and Intention to Purchase Counterfeit Luxury Brands  among Indonesian Consumers
ترجمه عنوان: عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله  : Audit pricing and nature of controlling shareholders
ترجمه عنوان: حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ شواهد از فرانسه
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله : Investigating the role of firm resources and environmental variables in new product commercialization
ترجمه عنوان: بررسی نقش منابع شرکتی و متغیرهای محیطی در تجاری کردن محصول جدید
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: A comparative study between free cash flows and earnings management
ترجمه عنوان: مقایسه گردش وجوه رایگان مدیریت درآمد
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: A Multi Criteria Decosion Making Approach for Suppliiers Selection
ترجمه عنوان: رویکرد تصمیم گیری با معیارهای چندگانه برای انتخاب تامین کننده
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: A MCDM Approach for Sourcing Strategy Mix Decision in IT Projects
ترجمه عنوان: رویکرد تصمیم گیری چند ضابطه ای جهت تصمیم ترکیبی استراتژی برون سپاری در پروژه های فناوری اطلاعات
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: Strategic decision making within the cluster  in the context organizational entrepreneurship
ترجمه عنوان: تصمیم گیری استراتژیک در درون خوشه ای در زمینه کارآفرینی سازمانی
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: The information content of earnings announcements in Denmark
ترجمه عنوان: محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک
رشته: اقتصاد
تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف- 48 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: User Awareness of Security Countermeasures and Its Impact on Information System Misuse
ترجمه عنوان: آگاهی کاربر از پارسنگ های امنیتی و تأثیر آن بر سوءکاربرد سیستم های اطلاعاتی: یک رویکرد بازدارنده
رشته: اقتصاد
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

---------------------------------
عنوان مقاله: A survey of factors influencing the choice of product costing systems in UK organizations
ترجمه عنوان: بررسی عوامل تاثیرگذار انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول در سازمان های بریتانیا
رشته: اقتصاد
تعداد:  23 صفحه انگلیسی پی دی اف - 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله: A hybrid model based on rough sets theory and genetic algorithms for stock price forecasting
ترجمه عنوان: مدل هیبریدی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام
رشته: اقتصاد
تعداد:  19 صفحه انگلیسی پی دی اف - 39 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله: A new measure of earnings forecast uncertainty
ترجمه عنوان: ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود
رشته: اقتصاد
تعداد:  12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

----------------------------------
عنوان مقاله: Analysis of employment protection laws and unemployment benefits
ترجمه عنوان: تحلیل های مربوط به قوانین حمایت از اشتغال و مزایای بیکاری
رشته: اقتصاد
تعداد:  3 صفحه انگلیسی پی دی اف - 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار : 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: Financial leverage, firm growth and financial strength in the listed companies in Sri Lanka
ترجمه عنوان: اهرم مالی، رشد شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده کشورسریلانکا
رشته: اقتصاد
تعداد:  5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: Asymmetric Information, Heterogeneity in risk perception and insurance
ترجمه عنوان: اطلاعات نامتقارن و ناهمگنی در درک ریسک و بیمه
رشته: اقتصاد
تعداد:  22 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله: Business intelligence in the cloud
ترجمه عنوان: هوش کسب و کار به روش محاسبه ابری
رشته: اقتصاد
تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله: Compromise solutions for bankruptcy situations with references
ترجمه عنوان: راه حل های توافقی در شرایط ورشکستگی با مد نظر قرار دادن منابع موجود
رشته: اقتصاد
تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار : 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله: Corporate venture capital and the balance of risk andreward for portfolio company
ترجمه عنوان: سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی ومیزان ریسک پذیری و سوددهی درشرکت های سهامی
رشته: اقتصاد
تعداد:  12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله: Critical competitive strategy issues every entrepreneur  should consider before going into business
ترجمه عنوان: موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد
رشته: اقتصاد
تعداد:  11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: Improved capital budgeting decision making
ترجمه عنوان: بهبود تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه؛ شواهد مربوط به کشور کانادا
رشته: اقتصاد
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله: Integrating AHP and data mining for product recommendation on customer lifetime  value
ترجمه عنوان: ادغام برنامه ریزی های سلسله مراتبی و داده کاوی برای پیشنهاد محصول به مشتری بر مبنای ارزش دوام آن
رشته: اقتصاد
تعداد:  12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
قیمت : 18000 تومان
سال انتشار : 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله: Exploring the relationship between knowledge management practices and innovation performance
ترجمه عنوان: بکارگیری روابط بین فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
رشته: اقتصاد
تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله: Mission Statement Quality and Financial Performance
ترجمه عنوان: صورت وضعیت کیفی و عملکردهای مالی
رشته: اقتصاد
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله : Protection of geographical indication on the national level
ترجمه عنوان: حمایت از شاخص های جغرافیایی در سطح ملی
رشته: اقتصاد
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله: Relational stability and alliance performance in supply chain
ترجمه عنوان: ثبات روابط و عملکرد رابطه ای در زنجیره تامین
رشته: اقتصاد
تعداد:  7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله : Satisfaction with service recovery, perceived justice and emotional responses
ترجمه عنوان: رضایت از بهبود خدمات؛ عدالت محوری و واکنش های احساسی
رشته: اقتصاد
تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

-------------------------------------
عنوان مقاله: Teamwork, monitoring and absence
ترجمه عنوان: کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار
رشته: اقتصاد
تعداد:  14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله: The Business Intelligence Mode
ترجمه عنوان: مدل هوش کسب و کار
رشته: اقتصاد
تعداد: 50 صفحه انگلیسی پی دی اف - 43 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

-------------------------------------
عنوان مقاله: The dynamic impact of innovationcapability inter-firm on firm valuation
ترجمه عنوان: تاثیرات پویای قابلیت نوآوری و شبکه های درون- شرکتی بر روی ارزیابی شرکت
رشته: اقتصاد
تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

----------------------------------
عنوان مقاله : The effect of external and internal factors  on firms product innovations
ترجمه عنوان: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری تولیدات شرکت ها
رشته: اقتصاد
تعداد:  16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
قیمت : 20000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

----------------------------------
عنوان مقاله: The influence of R&D investment on the use of corporate venture capital
ترجمه  عنوان: تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در مورد استفاده از سرمایه مخاطره آمیزشرکت ها
رشته: اقتصاد
تعداد:  13 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

----------------------------------
عنوان مقاله: The performance of multinational agribusiness, effect of product and geographical diversification
ترجمه عنوان: عمکرد مربوط به بازاریابی کسب و کار کشاورزی چند ملیتی؛ تاثیر تنوع جغرافیایی وتنوع محصولات
رشته: اقتصاد
تعداد:  27 صفحه انگلیسی پی دی اف - 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار : 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: The Rise of corporate governance in corporate control research
ترجمه عنوان: افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت
رشته: اقتصاد
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: The strategy and operation research of power forward options
ترجمه عنوان: پژوهش استراتژیکی و عملیاتی با استفاده از گزینه های پیش روی قدرتمند
رشته: اقتصاد
تعداد:  7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

-------------------------------------
عنوان مقاله: Towards an Approach for Service-Oriented Product Line Architectures
ترجمه عنوان: رویکردی در ارتباط با معماری خط تولید سرویسگرا
رشته: اقتصاد
تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله: Transparency for governance,the mechanisms  and effectiveness of disclosure-based and education baseded transparency policies
ترجمه عنوان: شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری
رشته: اقتصاد
تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله : Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance
ترجمه عنوان: هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردنعملکرد
رشته: اقتصاد
تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

------------------------------------
عنوان مقاله: Human Capital and SME Internationalization
ترجمه عنوان: سرمایه انسانی و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک
رشته: اقتصاد
تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار : 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

-------------------------------------
عنوان مقاله: Transformational leadership style, market competition and departmental performance
ترجمه عنوان: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی؛ شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا
رشته: اقتصاد
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی

پرداخت آنلاین زرین پال

-----------------------------------
عنوان مقاله: Online Scheme Towards Secured Inter Banking Fund Transfer
ترجمه عنوان: طرح آنلاین در ارتباط با انتقال وجه بین بانکی به طور امن
رشته: اقتصاد
تعداد:  5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

-------------------------------------
عنوان مقاله: Web site satisfaction and purchase intentions
ترجمه عنوان: رضایت از سایت های  اینترنتی و اهداف خرید
رشته: اقتصاد
تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

-------------------------------------
عنوان مقاله: Consumption Taxes in Developing Countries – The Case of the Bangladesh
ترجمه عنوان: مالیات بر مصرف در کشورهای در حال توسعه- مالیات بر ارزش افزوده در کشور بنگلادش
رشته: اقتصاد
تعداد:  28 صفحه انگلیسی پی دی اف - 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین زرین پال

-------------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu