دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی زمین شناسی با ترجمه فارسی

زمین شناسی

مقالات انگلیسی زمین شناسی با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله  : Numerical analysis of an embankment on soft soils considering large displacements
ترجمه عنوان: تحلیل عددی یک خاکریز واقع بر روی خاک های نرم با در نظر گرفتن تغییر مکان های بزرگ
رشته: زمین شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Examination of DMT-based methods for evaluating the liquefaction potential of soils
ترجمه عنوان: بررسی روش های بر پایه (آزمایش اتساع سنج) برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ها
رشته: زمین شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Uncertainty assessment of climate change impacts on the hydrology of small prairie wetlands
ترجمه عنوان: ارزیابی احتمالی تاثیر تغییر اقلیمی بر روی هیدرولوژی تالاب های کوچک جلگه ها
رشته: زمین شناسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله : The influence of freeze–thaw cycles on the unconfined compressive strength fiber-reinforced clay
ترجمه عنوان: تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس تقویت شده با الیاف
رشته: زمین شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را  دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Effects of soil-structure interaction and base isolation on seismic performance of foundation soils
ترجمه عنوان: تاثیرات برهم کنش خاک - سازه و ایزولاسیون پایه روی کارایی زلزله نگاری خاک فونداسیون
رشته: زمین شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را  دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Application of seismic base isolation technology in Iran
ترجمه عنوان: کاربرد تکنولوژی ایزولاسیون پایه لرزه نگاری در ایران
رشته: زمین شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Climate change, Related hazards and human settlements
ترجمه عنوان: تغييرات اقلیمی، خطرات مرتبط و اسکان انسان ها
رشته: زمین شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Fertilizers and Soil Improvers
ترجمه عنوان: کودها وتقویت کننده های خاک
رشته: زمین شناسی
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 30000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Random vibration analysis of long-span structures subjected to spatially varying ground motions
ترجمه عنوان: تحلیل ارتعاش تصادفی سازه های با فواصل زیاد مبتنی بر حرکات فضایی متنوع  زمین
رشته: زمین شناسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Sintering behaiviour and Microstructure development of Indian Bauxite
ترجمه عنوان: رفتار زینتر و توسعۀ میکروساختار بوکسیت هندی
رشته: زمین شناسی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The importance of distribution types on finite element analyses of foundation settlement
ترجمه عنوان: اهمیت مربوط به  انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق برای برقرار ساختن فوندانسیون
رشته: زمین شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Performance based seismic and wind engineering for 60 story twin towers in manila
ترجمه عنوان: کارائی مهندسی باد و زلزله برای برج های دوقلوی 60 طبقه در مانیل
رشته: زمین شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Near field Uniform Seismic Hazard Spectra of Tabriz Zone
ترجمه عنوان: طیف خطر زلزله یکنواخت ناحیه نزدیک منطقه  تبریز
رشته: زمین شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Earthquake Effect Analysis of  Buried Pipelines
ترجمه عنوان: آنالیزهای اثر زلزله بر خطوط لوله مدفون شده
رشته: زمین شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: The field of stability of blue jadeite, a new occurrence of jadeitite at Sorkhan, Iran as a case study
ترجمه عنوان: میدان پایداری ژادیت آبی، وجود ژادیت آبی در منطقه سرخان ایران، بررسی موردی
رشته: زمین شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Paleoseismicity and new seismicity studies in Azerbaijan and the necessity for seismic zonation
ترجمه عنوان: پالئو زلزله شناسی و مطالعات لرزه نگاری جدید در آذربایجان و ضرورت برای ساختمان غشایی زلزله
رشته: زمین شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Geosynthetic-encased stone column
ترجمه عنوان: ستون های سنگی با پوشش ژئوسنتیک
رشته: زمین شناسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Application of different collectors in the flotation concentration of feldspar, mica and quartz sand
ترجمه عنوان: كاربرد كلكتورهاي مختلف در غلظت فلوتاسيون (شناور) فلدسپار، ميكا و ماسه كوارتزي
رشته: زمین شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


---------------------------------
عنوان مقاله: Climate change, human impact and the resilience of coral reef
ترجمه عنوان: تغییرات اقلیمی، تاثیرات انسان، حفظ سواحل مرجانی
رشته: زمین شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Spatial and temporal analysis of dry spells
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی
رشته: زمین شناسی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 30000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Emerging Stormwater Controls for Critical Source Areas
ترجمه عنوان: کنترل آب و فاضلاب های نوظهور برای مناطق مبدا حساس
رشته: زمین شناسی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 30000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله : Dynamic failure numeric simulations of model concrete-faced rock-fill dam
ترجمه عنوان: شبیه سازی عددی شکست دینامیک سدهای هسته سنگی (راکفیل) با رویه ی بتنی
رشته: زمین شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف - 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Stratification effects by cohesive and noncohesive sediment
ترجمه عنوان: اثرات لایه بندی به وسیله رسوبات چسبنده و غیر چسبنده
رشته: زمین شناسی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 30000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Criteria for liquefaction of silty soils
ترجمه عنوان: معیارهای روانگرایی خاک های رسی
رشته: زمین شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Creep stability analysis of viscoelastic cylindrical shells
ترجمه عنوان: مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای
رشته: زمین شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 1986
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی  دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A soft soil model that accounts for creep
ترجمه عنوان: معرفی مدل رفتاری خزش خاک نرم
رشته: زمین شناسی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 30000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Soil erosion by wind
ترجمه عنوان: فرسایش خاک توسط باد
رشته: زمین شناسی
تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 30000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu