مقاله انگلیسی علوم سیاسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته علوم سیاسی با ترجمه

مقالات انگلیسی علوم سیاسی با ترجمه


عنوان مقاله: Modeling the money launderer Micro theoretical arguments on anti-money laundering policy
ترجمه عنوان: مدل پول شویی یا اختلاص: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص
رشته: حقوق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Iran and the Shanghai Cooperation Organization
ترجمه عنوان: ایران و سازمان همکاری شانگهای
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 26 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
قیمت:20000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Liberalization, migration, and development the Mexico-us
ترجمه عنوان: آزاد سازی، مهاجرت، وتوسعه روابط بین امریکا مکزیک
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Political treaty
ترجمه عنوان: معاهدات سیاسی
رشته: علوم سیاسی
تعداد:  356 صفحه انگلیسی پی دی اف - 384 صفحه فارسی وورد
قیمت:۲۰۰۰۰ تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Study quality principle instead of principle legality of crimes
ترجمه عنوان: اصل بررسی کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم
رشته: علوم سیاسی
تعداد:  3 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Vietnam war
ترجمه عنوان: جنگ ویتنام
رشته: علوم سیاسی
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Relative decline of American hegemony
ترجمه عنوان: سقوط نسبی برتری و هژمونی امریکا
رشته: علوم سیاسی
تعداد:  5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Study the principles and concepts of International Environmental law with a view to sustainable development
ترجمه عنوان: بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار
رشته: علوم سیاسی
تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Study the developments of international responsibility arising from environmental damage
ترجمه عنوان: مسئولیت بین المللی ناشی از خسارت زیست محیطی
رشته: علوم سیاسی
تعداد:  11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: New development in international environmental law
ترجمه عنوان: توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی  دی اف - 10 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Money Laundering
ترجمه عنوان: پولشویی
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 28 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Democracy and Information, transmitters and receivers
ترجمه عنوان: دموکراسی و اطلاعات؛ انتقال دهندگان و دریافت کنندگان
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Militarization and international business
ترجمه عنوان: نظامی سازی و تجارت بین المللی
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu