دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی پرستاری با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی پرستاری با ترجمه فارسی

عنوان مقاله: On-Cloud Healthcare Clinic An e-health consultancy approach for remote communities in a developing country
ترجمه عنوان: کلینیک مراقبت های سلامت ابری؛ مشاوره سلامت به روش الکترونیک برای مناطق دوردست در یک کشور در حال توسعه
رشته: پرستاری
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Medical hotels in the growing healthcare business industry Impact of international travelers' perceived outcomes
ترجمه عنوان: نقش هتل بیمارستان ها در صنعت رو به رشد مراقبت های بهداشتی: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی
رشته: پرستاری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Business Process Re-Engineering Application in Healthcare in a relation to Health Information Systems
ترجمه عنوان: کاربرد بازمهندسی فرآیند کسب و کار در بهداشت و درمان در ارتباط با سیستم های اطلاعات سلامت
رشته: پرستاری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Financing long-term care for frail elderly in France
ترجمه عنوان: تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه
رشته: پرستاری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A Markovian queueing model for ambulance offload delays
ترجمه عنوان: مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس
رشته: پرستاری
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Interprofessional education in primary care for the elderly
ترجمه عنوان: آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان؛ یک مطالعه مقدماتی
رشته: پرستاری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Health Impact Assessment as a Strategy for Intersectoral Collaboration
ترجمه عنوان: ارزیابی اثر سلامتی به عنوان یک استراتژی برای همکاری درون بخشی
رشته: پرستاری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Continuity of midwifery care and gestational weight gain in obese women
ترجمه عنوان: استمرار مراقبت مامایی و افزایش وزن دوران بارداری در زنان چاق؛ یک آزمایش کنترل شده تصادفی
رشته: پرستاری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Developing Maximal Neuromuscular Power
ترجمه عنوان: ایجاد حداکثر توان عصبی- عضلاتی
رشته: پرستاری
تعداد:  13 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

------------------------------------
عنوان مقاله: An Experimental Evaluation for a new Column to level Access Control Mechanism for Electronic Health Record Systems
ترجمه عنوان: ارزیابی تجربی در مورد مبانی جدید مکانیسم کنترل سطح دسترسی به سیستم های ثبت سلامت الکترونیک
رشته: پرستاری
تعداد:  10 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Towards Strategic Intent Perceptions of disability service provision amongst hotel accommodation managers
ترجمه عنوان: به سمت هدف استراتژیک؛ دیدگاههای مدیران اقامت هتل در مورد تامین خدمات برای افراد معلول
رشته: پرستاری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله: Neural adaptations to electrical stimulation strength training
ترجمه عنوان: سازگاری عصبی با  تمرین های استقامتی محرک الکتریکی
رشته: پرستاری
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

------------------------------------
عنوان مقاله: Integrating the Hospital Library with Patient Care, Teaching and Research model and Web 2.0 tools to create a social and collaborative community of clinical research in a hospital setting
ترجمه عنوان: یکپارچه سازی کتابخانه بیمارستان با مراقبت، آموزش و پژوهش در مورد بیمار؛ مدل سازی و ابزار وب 2.0 برای ایجاد یک جامعه اجتماعی و مشترک در تحقیقات  بالینی در محیط بیمارستان
رشته: پرستاری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Active life expectancy and functional health transition
ترجمه عنوان: امید به زندگی فعال و تغییر اساسی در سلامتی
رشته: پرستاری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11  صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The relationship among registered nurses weight status, weight loss regimens, and successful or unsuccessful weight loss
ترجمه عنوان: رابطه میان وضعیت وزنی پرستاران کارآزموده، رژیم های کاهش وزن، و کاهش وزن موفق یا ناموفق
رشته: پرستاری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Quality of life after coronary artery bypass graft surgery in the elderly
ترجمه عنوان: کیفیت زندگی پس از جراحی پیوند بایپس عروق کرونر درافراد مسن
رشته: پرستاری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Service quality gaps analysis based on Fuzzy linguistic SERVQUAL
ترجمه عنوان: تجزيه  و تحليل شكاف هاي كيفيت خدمات براساس مقياس سروكوال زباني فازي همراه با يک بررسی موردی در زمينه خدمات بيمار سرپايي بيمارستان
رشته: پرستاری
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Building a hospital referral expert system with a Prediction and Optimization -Based Decision Support System algorithm
ترجمه عنوان: ايجاد سيستم خبره ارجاع  بيمارستان همراه با الگوريتم سيستم  پشتيباني تصميم گيري مبتني بر بهينه سازي و پيش بيني
رشته: پرستاری
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------
عنوان مقاله : Changes in health-related quality of life following percutaneous coronary intervention
ترجمه عنوان: تغییرات در کیفیت سلامت زندگی بعد از کرونری از راه پوست
رشته: پرستاری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Health information systems Failure, success and improvisation
ترجمه عنوان: عوامل موفقیت، شکست و بهبود سیستم اطلاعات بیمارستانی
رشته: پرستاری
تعداد:  4 صفحه  انگلیسی پی دی  اف - 7 صفحه فارسی  وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Research and teaching in nurse education
ترجمه عنوان: تحقیق و تدریس در حوزه آموزش پرستاری
رشته: پرستاری
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله : Object Relations and Nursing Care of Object Relations and Nursing Care of persons
ترجمه عنوان: روابط شی و مراقبت از مبتلایان به روان پریشی
رشته: پرستاری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1996
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Physical fitness and enhanced psychological health
ترجمه عنوان: تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی
رشته: پرستاری
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1990
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu