مقاله انگلیسی باستان شناسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته باستان شناسی با ترجمه

مقالات انگلیسی باستان شناسی با ترجمه


عنوان مقاله: Primate archaeology
ترجمه عنوان: باستان شناسی نخستی ها
رشته: باستان شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Reducing the seismic vulnerability of cultural heritage buildings
ترجمه عنوان: کاهش آسیب پذیری وابسته به زمین لرزه ساختمان های میراث فرهنگی
رشته: باستان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Archaeology, museums and virtual reality
ترجمه عنوان: باستان شناسی، موزه ها و حقیقت مجازی
رشته: باستان شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نماییدد
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A New Approach to Stone-reliefs of Persepolis
ترجمه عنوان: نگرشی نو به سنگ نگاره های تخت جمشید
رشته: باستان شناسی
تعداد صفحه: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار:  2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Khana’t Caravansary history living in the Capital
ترجمه عنوان: کاروانسرای خانات تاريخ زنده در پایتخت ایران
رشته: باستان شناسی
تعداد صفحه: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار:  2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله:  New discoveries in Afraz; Bam fault
ترجمه عنوان: کشفیات جدید در افراز؛ ارگ بم
رشته: باستان شناسی
تعداد صفحه: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار:  2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه:بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Archaeologist or Photographer
ترجمه عنوان: باستان شناس یا عکاس
رشته: باستان شناسی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Persian Garden
ترجمه عنوان: باغ ایرانی
رشته: باستان شناسی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Giza
ترجمه عنوان: شهر گیزا
رشته: باستان شناسی
تعداد صفحه: 2 صفحه انگلیسی پی دی اف- 2 صفحه فارسی وورد
قیمت: 3000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین ب روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: A taxonomic revision of the tigers of Southeast Asia
ترجمه عنوان: تجدید نظر در طبقه بندی ببرهای جنوب شرقی آسیا - ببرهای پانترا
رشته: باستان شناسی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu