دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی زمین شناسی با ترجمه فارسی

زمین شناسی

دانلود مقاله انگلیسی زمین شناسی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Taming the Elements The use of Geothermal Energy in Iceland
ترجمه عنوان: کنترل عناصر؛ استفاده از انرژی زمین گرمایی در ایسلند
رشته: زمین شناسی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 30000 تومان
مترجم: ادریس  حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Requirements for soil-specific correlation between shear wave velocity
ترجمه عنوان: نیازمندی ها برای همبستگی ویژه خاک بین سرعت موج برشی و مقاومت روانگرایی در ماسه ها
رشته: زمین شناسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Stable Isotope Geochemistry of Mineral Deposits
ترجمه عنوان: ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار کانسارهای معدنی
رشته: زمین شناسی
تعداد: 25 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 63 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2013
قیمت: 30000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Creep model for unsaturated  soils in sliding zone of Qianjiangping landslide
ترجمه عنوان: مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ
رشته: زمین شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Smart control of hydrodynamic slug flow
ترجمه عنوان: کنترل هوشمند جریان حلزونی هیدرودینامیک
رشته: زمین شناسی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 30000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A comparative evaluation of data processing schemes using Turkish strong ground-motion data
ترجمه عنوان: ارزیابی قیاسی طرح های پردازش داده ای با استفاده از داده های حرکت زمین قوی ترکیه
رشته: زمین شناسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : The role of private lands for conservation Land cover change analysis in the Caldenal savanna ecosystem, Argentina
ترجمه عنوان: نقش زمین های خصوصی برای حفظ  منابع طبیعی؛ تجزیه و تحلیل زمین پوشش تغییر در اکوسیستم جلگه کاردنال،  آرژانتین
رشته: زمین شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
مقاله: Hardening of clayey soil blocks during freezing and thawing cycles
ترجمه عنوان: سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب
رشته: زمین شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu