مقاله انگلیسی علوم دامی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته علوم دامی با ترجمه

مقالات انگلیسی علوم دامی با ترجمه

عنوان مقاله: Ancylostoma caninum Calibration and comparison of diagnostic accuracy of flotation in tube, McMaster and FLOTAC in faecal samples of dogs
ترجمه عنوان: آنکیلوستوما کانینوم؛ کالیبراسیون و مقایسه دقت تشخیصی فلوتاسیون در لوله، مک مستر و فلوتاک در نمونه های مدفوع سگ
رشته: علوم دامی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 8  صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Ancylostoma ceylanicum Immunization with soluble worm extract
ترجمه عنوان: سیلانیکوم انسیلوستوما: ایمن سازی با عصاره محلول کِرم و  واکنش به منظور چالش کشیدن عفونت سگ ها
رشته: علوم دامی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 7  صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 1985
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior and digestibility of Holstein calves
ترجمه عنوان: اثر شکل فيزيکي علوفه برعملکرد، تغذيه رفتار و قابليت هضم گوساله هلشتاين
رشته: علوم دامی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of changing the essential and functional fatty acid intake of dairy calves
ترجمه عنوان: تاثیرات تغییر اسیدهای چرب کاربردی و ضروری مصرف شده در گوساله های شیرده
رشته: علوم دامی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Monitoring and Comparing Follicular and Luteal Function between Genetically High- and Low-Producing Dairy Cows by Ultrasonography
ترجمه عنوان: نظارت و مقایسه عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده با تولید شیر کم و زیاد از نظر ژنتیکی توسط فراسونوگرافی
رشته: علوم دامی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Multi-gene evidence for a new bottlenose dolphin species in southern Australia
ترجمه عنوان: شواهد چند ژنی برای گونه های دلفین پوزه دراز در جنوب استرالیا
رشته: علوم دامی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Tissue expression characterization of chicken adipocyte fatty acid-binding
ترجمه عنوان: شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق و لاغر در بافت چرب شکمی
رشته: علوم دامی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Trace elements accumulation in edible tissues of five sturgeon species from the caspian sea
ترجمه عنوان: تجمع عناصر كمیاب در بافت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي (ماهی  خاویار) درياي خزر
رشته:علوم دامی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Animal cell cultures recent achievements and perspectives in the production of biopharmaceuticals
ترجمه عنوان: کشت سلول حیوانی؛ پیشرفت های اخیر و دیدگاه ها در خصوص تولید زیست داروها
رشته: علوم دامی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of Tryptophan to Large amino acid Ratios and Overall Amino Acid Levels on Utilization of Diets Low in Crude Protein by Broilers
ترجمه عنوان: اثرات  تریپتوفان روی  نسبت اسیدهای امینه بزرگ خنثی و کل سطوح  اسید های آمینه روی بکارگیری رژیم غذایی پایین  در پروتئین خام  پایین توسط جوجه های گوشتی
رشته: علوم دامی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Environmental control for layers
ترجمه عنوان: کنترل محیطی برای مرغان تخمگذار
رشته: علوم دامی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Estimation of the tryptophan  requirement of chickens for maximum body weight gain and feed efficiency
ترجمه عنوان: برآورد احتیاجات تریپتوفان جوجه های گوشتی برای بدست آوردن حداکثر افزایش وزن بدن و بازده خوراک
رشته: علوم دامی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Interactions of Various Supplies  of Isoleucine, Valine, Leucine and Tryptophan on the Performance of Laying Hens
ترجمه عنوان: اثرات متقابل سطوح مختلف ایزولوسین، والین، لوسین و تریپتوفان روی عملکرد مرغ های تخمگذار
رشته: علوم دامی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Nutritional Factors affecting  excreted litter Moisture and Quality
ترجمه عنوان: عوامل تغذیه ای موثر بر رطوبت و کیفیت فضولات/ بستر
رشته: علوم دامی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effect of a mixture of herbal  essential oils an organic or a probiotic on broiler performance
ترجمه عنوان: اثر تركيبي روغن هاي ضروری گياهي، يك اسيد آلي يا يك پروبيوتيك بر عملكرد جوجههاي گوشتي
رشته: علوم دامی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu