مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته زیست شناسی با ترجمه

زیست شناسی

مقالات زیست شناسی با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله : Range of the Greater Flamingo, Phoenicopterus roseus metapopulation in the Mediterranean
ترجمه عنوان: دامنۀ  گسترش فلامینگوي گونه (بزرگتر) یا گریتر، با نام علمی فوننی کاپترس روزیِس و جمعیت آن در مدیترانه: بررسی های جدیدی از کشور ترکیه
رشته: زیست شناسی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A taxonomic revision of the tigers of Southeast Asia
ترجمه عنوان: تجدید نظر در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا - ببرهای پانترا
رشته: زیست شناسی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Ancylostoma caninum Calibration and comparison of diagnostic accuracy of flotation in tube, McMaster and FLOTAC in faecal samples of dogs
ترجمه عنوان: آنکیلوستوما کانینوم؛ کالیبراسیون و مقایسه دقت تشخیصی فلوتاسیون در لوله، مک مستر و فلوتاک در نمونه های مدفوع سگ
رشته: زیست شناسی
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Effects of Potassium, Magnesium and Age on Growth and Survival of  Litopenaeus vannumei Post-Larvae Reared in Inland Low Salinity Well Waters in West Alabama
ترجمه عنوان: تاثیرات پتاسیم، منیزیم و سن بر رشد و بقای پست لاروی میگوی  پا سفید پرورش یافته در آب چاه های کم شور مرزی در غرب آلاباما
رشته: زیست شناسی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Biology of Pathways for Invasive Weeds
ترجمه عنوان: بیولوژی مسیرهایی برای علف هرز مهاجم
رشته: زیست شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف-  8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Ancylostoma ceylanicum Immunization with soluble worm extract
ترجمه عنوان: سیلانیکوم انسیلوستوما : ایمن سازی با عصاره محلول کِرم و واکنش به منظور چالش کشیدن عفونت سگ ها
رشته: زیست شناسی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 1985
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Cell wall, structure, Biogenesis
ترجمه عنوان: دیواره های سلولی: ساختار، سیر تکامل و گسترش
رشته: زیست شناسی
تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effect of indole butyric acid (IBA) on rooting Chromolaena odorata
ترجمه عنوان: اثرات ايندول بوتيريک اسيد بر ريشه زايي کرومولانا ادوروتا
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Electrocatalytic oxidation of some carbohydrates by poly(1-naphthylamine) nickel modified carbon paste electrode
ترجمه عنوان: اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدرات ها توسط پلی ( 1-نافتیلامین/ نیکل و تبدیل به خمیر الکترود کربنی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enzymes in jasmonate biosynthesis – Structure, function, regulation
ترجمه عنوان: آنزیم های بیوسنتز جاسمونات- ساختار، عملکرد، تنظیم
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Hormone Signaling Pathways in Plants The Role of Jasmonic Acid in Plant Cell Signaling
ترجمه عنوان: مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان؛ نقش اسید ژاسمونیک در سیگنال دهی سلول گیاهی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Newly developed primers for the detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis
ترجمه عنوان: آغازگرهای تازه توسعه یافته برای تشخیص مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه های پاراتوبرکلوزیس
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Operons
ترجمه عنوان: اپرون ها
رشته: زیست شناسی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Organ printing from bioprinter to organ biofabrication line
ترجمه عنوان: بافت و طرح ارگان؛ از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Biomimetic chromatophores for camouflage and soft active surfaces
ترجمه عنوان: کروماتوفورهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم
رشته: زیست شناسی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Chloroplast ultrastructural development in vascular bundle sheath cells of two different maize
ترجمه عنوان: رشد ساختار برتر کلروپلاست در سلول های پوشاننده دسته های آوندی دو نوع مختلف ژنوتیپی ذرت
رشته: زیست شناسی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Egyptian Broomrape (Orobanche aegyptiaca) Control in Tomato with Sulfonylurea Herbicides
ترجمه عنوان: کنترل گل جالیز مصری گوجه با علف کش های سولفونیلورا
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Herbicide Placement Site Affects Small Broomrape Control in Red Clover
ترجمه عنوان: اثرات مکان جایگذاری علف کش ها بر کنترل گل جالیز کوچک در شبدر قرمز
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Intercropping with cereals reduces infection by Orobanche crenata in legumes
ترجمه عنوان: کشت چند تایی با غلات به منظور کاهش آلودگی گل جالیز در لگوم ها
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Multi-gene evidence for a new bottlenose dolphin species in southern Australia
ترجمه عنوان: شواهد چند ژنی برای گونه های دلفین پوزه دراز در جنوب استرالیا
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Postemergence Small Broomrape (Orobanche minor) Control in Red Clover
ترجمه عنوان: کنترل بعد از رویش گل جالیز کوچک در شبدر قرمز
رشته: زیست شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Pronamide Applied to Sunflower Seeds for Orobanche cumana Control
ترجمه عنوان: به کار بردن پرونامید برای دانه های گل آفتابگردان به منظور کنترل کردن کومانا اوروبانچ
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 7000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Protease Activity of Allergenic Pollen of Cedar, Cypress, Juniper Birch and Ragweed
ترجمه عنوان: فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای درخت سرو آزاد، درخت سرو، سرو کوهی، درخت فان و گیاه رگ وید
رشته: زیست شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Regression analysis of salinity, hydropriming and their interaction effect on Fennel (Foeniculum vulgare) seeds germination
ترجمه عنوان: بررسی رگرسیون شوری پیش تیمار آب و اثر متقابل آن بر جوانه زنی دانه  های رازیانه
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 7000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effect of salinity on the growth, morphology and physiology of Echium amoenum
ترجمه عنوان: اثر شوری بر رشد، مورفولوژی و فیزیولوژی گل گاوزبان
رشته: زیست شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Carbonic anhydrase and zinc in plant physiology
ترجمه عنوان: آنیدراز کربونیک و زنیک در فیزیولوژی گیاهی
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Copper cofactor delivery in plant cells
ترجمه عنوان: تحویل کوفاکتور مس در سلول گیاهی
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Studies of DNA methylation in animals
ترجمه عنوان: بررسی های مربوط به متیلاسیون دی ان ای در حیوانات
رشته: زیست شناسی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 1995
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu