دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی پزشکی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی پزشکی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Using Reinforcement Learning to Estimate Human Joint Moments Electromyography or Joint Kinematics; An Alternative Solution to Musculoskeletal-Based Biomechanics
ترجمه عنوان: کاربرد یادگیری تقویتی برای برآورد گشتاورهای مفصل انسان از لحاظ الکترومیوگرافی و سینماتیک مفصل؛ راه حل پیشنهادی بیومکانیک اسکلتی- عضلاتی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Deep Malaria Parasite Detection in Thin Blood Smear Microscopic Images
ترجمه عنوان: تشخیص دقیق انگل مالاریا در تصاویر میکروسکوپی اسمیرخون
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2021
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Three D Bioprinting principles, fantasies and prospects
ترجمه عنوان: چاپ زیستی سه بُعدی، تصورات و چشم اندازها
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Three D Bioprinting A Powerful Tool to Leverage Tissue Engineering
ترجمه عنوان: بیوپرینت سه بعدی؛ ابزاری قدرتمند برای تاثیرگذاری روی مهندسی بافت و سیستم های میکروبی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 29 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Bone tissue engineering via growth factor delivery; from scaffolds to complex matrices
ترجمه عنوان: مهندسی بافت استخوان از طریق انتقال عامل رشد؛ شواهد از لحاظ طرح داربست استخوانی تا ماتریس همتافت
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Classification of Pre-Clinical Seizure States using Scalp EEG Cross-Frequency Coupling Features
ترجمه عنوان: دسته بندی حالت های تشنج پیش- بالینی با استفاده ویژگی های جفت شدگی متقابل نوسانان نوار مغز سطحی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: A Review of Biomedical Centrifugal Microfluidic Platforms
ترجمه عنوان: مروری بر پلتفرم های ریزسیال گریز از مرکز زیست پزشکی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 21 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2016
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The extended QUALIFLEX method for multiple criteria decision analysis based on interval type-2 fuzzy sets and applications to medical decision making
ترجمه عنوان: روش گسترش کوالیفلکس برای تجزیه و تحلیل چند معیاره تصمیم گیری بر اساس دو نوع مجموعه فازی و برنامه های کاربردی جهت تصمیم گیری های پزشکی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex
ترجمه عنوان: مدل سازی و آنالیز تنش در قوزک پای نرمال و مجموعه پروتزی قوزک پا
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Business Process Re-Engineering At Cardiology Department
ترجمه عنوان: بازمهندسی فرایند کسب و کار در دپارتمان قلب شناسی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Neurogenin3 cooperates with Foxa2 to autoactivate its own expression
ترجمه عنوان: همکاری نوروژنیک 3 با فوکسا 2 برای فعال سازی اتوماتیک خصوصیات ژنتیکی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Biomimetic chromatophores for camouflage and soft active surfaces
ترجمه عنوان: کروماتوفورهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Supporting meningitis diagnosis amongst infants and  children through the use of fuzzy cognitive mapping
ترجمه عنوان: حمایت از تشخیص دادن مننژیت در بین نوزادان و کودکان از طریق استفاده کردن از نقشه شناختی مجزا
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: three-D Cell Culture; A Review of Current Approaches and Techniques
ترجمه عنوان: کشت سلول سه بعُدی؛ بررسی روش ها و تکنیک های کنونی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Measuring physical activity during pregnancy
ترجمه عنوان: اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Neural adaptations to electrical stimulation strength training
ترجمه عنوان: سازگاری عصبی با تمرین های استقامتی محرک الکتریکی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Organ printing from bioprinter to organ biofabrication line
ترجمه عنوان: بافت و طرح ارگان؛ از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان
رشته:  مهندسی پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Parity and risk of lung cancer in women
ترجمه عنوان: تساوی و خطر سرطان ریه در زنان؛ بررسی سیستماتیک و متا آنالیزهای مطالعات اپیدمیولوژیکی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Flow model with vessel tree for segmentation and registration with color Doppler ultrasound and CT
ترجمه عنوان: مدل جریان شاخه رگ برای تقطیع و ثبت با  فراصوت دوپلر رنگی و پرتونگاری کامپیوتری
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف-  9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: From Nanotechnology to Nanomedicine Applications to Cancer Research
ترجمه عنوان: از فناوری نانو برای نانو دارو؛ برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Temperature and neuromuscular function
ترجمه عنوان: دما و نقش عصبی- عضلاتی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Performance Characteristics of a Sliding-Scale Hypertonic Saline Infusion Protocol for the Treatment of Acute Neurologic Hyponatremia
ترجمه عنوان: ویژگی های عملکرد درمقیاس حرکتی پروتکل تزریق سالین هیپرتونیک دردرمان هیپوناترمی حاد عصبی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Connectivity analysis of quantitative Electroencephalogram background activity in Autism disorders with short time Fourier transform and Coherence values
ترجمه عنوان: تحلیل ارتباطی فعالیت پس زمینه ای کمّی نوار مغز در اختلالات اوتیسم با استفاده از تبدیل فوریه کوتاه مدت و مقادیر همدوسی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Building a hospital referral expert system with a Prediction and Optimization -Based Decision Support System algorithm
ترجمه عنوان: ايجاد سيستم خبره ارجاع بيمارستان همراه با الگوريتم سيستم پشتيباني تصميم گيري مبتني بر بهينه سازي و پيش بيني
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------
عنوان مقاله: Image Postprocessing in Digital Radiology
ترجمه عنوان: پس- پردازش تصویر رادیولوژی دیجیتال
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Non-Linear Finite Element Modelling of Anatomically Detailed 3D Foot Model
ترجمه عنوان: مدل سازی المان محدود غیرخطی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پا
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Phase III Comparison of Vitespen, an Autologous Tumor Derived Heat Shock Protein gp96 Peptide Complex Vaccine
ترجمه عنوان: فاز سوم مقایسه ویت اسپن، یک تومور خود مشتق شده از شوک حرارتی پروتئین جی پی 96 مربوط به پپتید واکسن  پیچیده با انتخاب کردن یک درمان برای مرحله چهارم تومور سیاه رنگ قشرعمیق پوست توسط پزشکان
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Presymptomatic diagnosis with MRI and adequate treatment ameliorate the outcome after natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy
ترجمه عنوان: تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با ام آر آی و یافتن بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با لیکوانسفالوپثی چند کانونی پیشرفته
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Digital Radiography Image Quality
ترجمه عنوان: کیفیت تصویر رادیوگرافی دیجیتال
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد:  11 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Asymptomatic long-term survivors of coronary artery bypass surgery enjoy a quality of life equal to the general population
ترجمه عنوان: كساني كه با جراحی بایپس عروق کرونر از مرگ نجات يافتند بدون نشانه مريضي ازکیفیتي برابر با زندگی مردم عادی در طولاني مدتي بهره مند مي شوند
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Health information systems Failure, success and improvisation
ترجمه عنوان: عوامل موفقیت، شکست و بهبود سیستم اطلاعات بیمارستانی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Fluorescence microscopy
ترجمه عنوان: میکروسکوپ فلورسانت
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A double-blind controlled study of a nonhydroquinone bleaching cream in the treatment of melasma
ترجمه عنوان: مطالعۀ کنترل شدۀ دوسوکور یک کِرِم ضدلک غیرهیدروکینن در درمان ملاسما
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Complications of chemichal peeling
ترجمه عنوان: پیلینگ یا پوست اندازی شیمیایی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu