مقاله انگلیسی معارف اسلامی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته معارف اسلامی با ترجمه

مقالات انگلیسی معارف اسلامی با ترجمه


عنوان مقاله: Development of Accounting Theory Based on Islamic Teachings
ترجمه عنوان: پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی:  نگاهی بر اصول عدل و احسان
رشته: معارف
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies
ترجمه عنوان: ارزیابی  روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Entrepreneurs social responsibilities from Islamic perspective
ترجمه عنوان: مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلامی؛ مطالعه کارآفرینان مسلمان درمالزی
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Industrial training a survey on its effectiveness among undergraduates from the Faculty of the Islamic Studies
ترجمه عنوان: آموزش صنعتی؛ ارزیابی بر اثربخشی در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی
رشته:معارف اسلامی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Islamic marketing mix, the critical factors
ترجمه عنوان: ترکیب بازاریابی اسلامی؛ فاکتورهای تعیین کننده
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank, The Moderation Role of Knowledge and Pricing
ترجمه عنوان: رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی؛ نقش  تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case
ترجمه عنوان: توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای شرکت های کوچک متوسط در یک کشور در حال توسعه؛ مورد اندونزی
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: The Role of the Stock Exchange in An Islamic Economy
ترجمه عنوان: نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد اسلامی
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 1984
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: The impact of the financial crisis on the global economy; can the Islamic financial system help
ترجمه عنوان: تاثیر بحران مالی بر روی اقتصاد جهانی؛ آیا نظام مالی اسلامی می تواند کمک کننده باشد
رشته: معارف اسلامی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu