دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی داروسازی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی داروسازی با ترجمه فارسی

عنوان مقاله: Pharmaceutical Industry in China Policy, Market and IP
ترجمه عنوان: صنعت داروسازی در کشور چین؛ سیاست، بازار و حق مالکیت معنوی
رشته: داروسازی
تعداد: 33 صفحه انگلیسی پی دی اف- 52 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2019
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Indian Patent Law and Its Impact on the Pharmaceutical Industry: What Can China Learn from India?
ترجمه عنوان: قانون حق ثبت اختراع هند و تاثیر آن بر صنعت داروسازی؛ چین چه چیزی را می تواند از هند بیاموزد؟
رشته: داروسازی
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2019
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Whartos jelly derived mesenchymal stromal cells Biological properties  induction of neuronal phenotype and current applications in neurodegeneration research
ترجمه عنوان: سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی
رشته: داروسازی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Epstein-Barr Virus (EBV)-associated Gastric Carcinoma
ترجمه عنوان: ویروس اپشتین بار- مرتبط با سرطان معده
رشته: داروسازی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Psoriasis-Evolving treatment for a complex disease
ترجمه عنوان: بیماری پسوریازیس ( بیماری التهابی مزمن پوست)؛ درمان نوین بیماری پیچیده
رشته: داروسازی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Presymptomatic diagnosis with MRI and adequate treatment ameliorate the outcome after natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy
ترجمه عنوان: تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با ام آر آی و یافتن بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با لیکوانسفالوپثی چند کانونی پیشرفته
رشته: داروسازی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Ancylostoma caninum Calibration and comparison of diagnostic accuracy of flotation in tube, McMaster and FLOTAC in faecal samples of dogs
ترجمه عنوان:  آنکیلوستوما کانینوم؛ کالیبراسیون و مقایسه دقت تشخیصی فلوتاسیون در لوله، مک مستر و فلوتاک در نمونه های مدفوع سگ
رشته: داروسازی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Evaluation of Anti inflammatory and Analgesic Activity of Tridax Procumbens linn against formalin, acetic acid and cfa induced pain models
ترجمه عنوان: بررسی داروی ضدالتهابی و ضد درد و فعالیت تیریداکس پروکومبن ها علیه فرمالین،اسید اسیتیک و سی اف ای ناشی از مدل های درد
رشته: داروسازی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Gut Peptide Hormones and Pediatric Type 1 Diabetes Mellitus
ترجمه عنوان: هورمون های پپتید شکم و روده و دیابت شیرین نوع 1 در کودکان
رشته: داروسازی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The effect of salinity on the growth, morphology and physiology of Echium amoenum
ترجمه عنوان: اثر شوری بر رشد، مورفولوژی و فیزیولوژی گل گاوزبان
رشته: داروسازی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Ouabain modulates epithelial cell tight junction
ترجمه عنوان: تنظیم اتصالات قوی سلول اپیتلیال توسط ماده اوابین
رشته: داروسازی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Antioxidant Intake and Risks of Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus Erythematosus in Women
ترجمه عنوان: جذب آنتی اکسیدانت و خطرات رماتیسم و التهاب مفاصل و ضایعات پوستی و بدنی در زنان
رشته: داروسازی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Appetite and gastrointestinal motility Role of ghrelin-family peptides
ترجمه عنوان: اشتها و حرکات معدی-روده ای؛ نقش پپتیدهای خانواده گرلین
رشته: داروسازی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-------------------------------------
عنوان مقاله: From Nanotechnology to Nanomedicine Applications to Cancer Research
ترجمه عنوان: از فناوری نانو برای  نانو دارو؛ برنامه های کاربردی برای  تحقیقات سرطانی
رشته: داروسازی
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Electrospinning of polysaccharides for regenerative medicine
ترجمه عنوان: الکتروریسی پلی ساکاریدها برای پزشکی باز ساختی
رشته: داروسازی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Quality of life after coronary artery bypass graft surgery in the elderly
ترجمه عنوان: کیفیت زندگی پس از جراحی پیوند بایپس عروق کرونر درافراد مسن
رشته: داروسازی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Protease Activity of Allergenic Pollen of Cedar, Cypress, Juniper Birch and Ragweed
ترجمه عنوان: فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای درخت سرو آزاد، درخت سرو، سرو کوهی، درخت فان و گیاه رگ وید
رشته: داروسازی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of Cell Type and Culture Media on Interleukin-6 Secretion in Response to Environmental Particles
ترجمه عنوان: اثرات نوع سلول و محیط های کشت روي ترشح اینترلوكين- 6 در واكنش به مواد محيطي
رشته: داروسازی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Hyaluronic acid a natural biopolymer with a broad range of biomedical and industrial applications
ترجمه عنوان: اسید  هیالورونیک؛ بیوپلیمر طبیعی با کاربردهای صنعتی و بیوشیمیایی
رشته: داروسازی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Engineered Nanoparticles as Precise Drug Delivery Systems
ترجمه عنوان: نانوذرات های مهندسی شده به عنوان سیستم های دقیق دارورسانی
رشته: داروسازی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2006
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Animal cell cultures recent achievements and perspectives in the production of biopharmaceuticals
ترجمه عنوان: کشت سلول حیوانی؛ پیشرفت های اخیر و دیدگاه ها در خصوص تولید زیست داروها
رشته: داروسازی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Treatment of vitiligo with broadband ultraviolet B and vitamins
ترجمه عنوان: درمان ویتیلیگو با پهن  باند فرابنفش بی و ویتامین ها
رشته: داروسازی
تعداد: 3 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Newly developed primers for the detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis
ترجمه عنوان: آغازگرهای تازه توسعه یافته برای تشخیص مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه های پاراتوبرکلوزیس
رشته: داروسازی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin as Adjuvant Treatment for Colon Cancer
ترجمه عنوان: اگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون
رشته: داروسازی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Intermittent etidronate therapy to prevent corticosteroidinduced osteoporosis
ترجمه عنوان: درمان بین المللی اتیدرونات برای جلوگیری از کورتیکو استروئید القا کننده استروپوروزیس
رشته: داروسازی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1997
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Ancylostoma ceylanicum Immunization with soluble worm extract
ترجمه عنوان: سیلانیکوم انسیلوستوما؛ ایمن سازی با عصاره محلول کِرم و واکنش به منظور چالش کشیدن عفونت سگ ها
رشته: داروسازی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1985
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu