دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی رباتیک با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی رباتیک با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: A Fuzzy Q-Learning Approach to Navigation of an Autonomous Robot
ترجمه عنوان: روش یادگیری فازی کیو برای هدایت کردن ربات خودکار
رشته: رباتیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Intelligent Systems based on Reinforcement Learning and Fuzzy Logic Approaches "Application to Mobile Robotic"
ترجمه عنوان: سیستم های هوشمند براساس تقویت روش های یادگیری و منطق فازی، کاربرد برای رباتیک متحرک
رشته: رباتیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Noninvasive sEMG-based Control for Humanoid Robot Teleoperated Navigation
ترجمه عنوان: کنترلگرمبتنی بر ثبت گرافیکی فعالیت الکتریکی بازو غیر تهاجمی برای هدایت از راه دور ربات برقی شبیه انسان
رشته: رباتیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Dynamic Modeling of the 4 DoF BioRob Series Elastic Robot Arm for Simulation and Control
ترجمه عنوان: مدلسازی دینامیکی بازوی کشسان ربات سری ربات زنده با چهار درجه آزادی برای شبیه سازی و  کنترل
رشته: رباتیک
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Algebraic observer design for a class of uniformly-observable nonlinear systems: Application to 2-link robotic manipulator
ترجمه عنوان: طرح  ناظر جبری برای گروه سیستم های غیرخطی قابل مشاهده؛ 2 لینک کاربردی برای کنترل رباتیک
رشته: رباتیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: On the workspace boundary determination of serial manipulators with non-unilateral constraints
ترجمه عنوان: تعیین مرز فضای کاری بازوهای مکانیکی زنجیره ای با محدودیت های غیریکجانبه
رشته: رباتیک
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Hybrid PositionForce Control of Two Cooperative Flexible Manipulators Working in 3D Space
ترجمه عنوان: کنترل موقعیت یا نیروی پیوندی دو بازوی مکانیکی انعطاف پذیر که در فضای سه بعدی کار می کنند
رشته: رباتیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 1998
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Robot trajectory planning and introductory stealth design
ترجمه عنوان: برنامه ریزی حرکت ربات و طرح حرکات ابتدایی
رشته: رباتیک
تعداد: 34 صفحه انگلیسی پی دی اف - 38 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu