دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی تربیت بدنی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی تربیت بدنی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Approaches and methods used for measuring organizational performance in national sport governing bodies from 1986 to 2014  
ترجمه عنوان: رویکردها و روش های مورد استفاده برای سنجش عملکرد سازمانی هیئت های حاکم بر ورزش ملی  از سال 1986 تا 2014
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول  کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The role of perceived brand personality in promotion effectiveness and brand equity development of professional sports teams
ترجمه عنوان: نقش درک شخصیت برند در اثربخشی تبلیغات و توسعه ارزش ویژه برند تیم های ورزشی حرفه ای
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Affective response to gambling promotion during televised sport
ترجمه عنوان: پاسخ هیجانی به تبلیغات قمار در طی پخش ورزش از تلویزیون
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Aging, Functional Capacity and Eccentric Exercise Training
ترجمه عنوان: پیری، ظرفیت عملکردی وآموزش تمرین  برونگرا
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Consideration of the Factors Influencing Soccer Referees Judgment
ترجمه عنوان: در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر قضاوت داوران فوتبال
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The relationship between personality and performance of football referees
ترجمه عنوان: رابطه بین شخصیت و عملکرد داوران فوتبال
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Defining Pilates exercise: A systematic review
ترجمه عنوان: تعریف ورزش پیلاتس؛ بررسی سیستماتیک
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Feasibility and preliminary efficacy of progressive resistance exercise training in lung cancer survivors
ترجمه عنوان: امکان پذیری و اثر اولیه ورزش های مقاومت  فزاینده در زمینه نجات یافتگان سرطان ریه
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Measuring physical activity during pregnancy
ترجمه عنوان: اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Neural adaptations to electrical stimulation strength training
ترجمه عنوان: سازگاری عصبی با تمرین های استقامتی محرک الکتریکی
رشته: تربیت بدنی
تعداد : 8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Developing Maximal Neuromuscular Power
ترجمه عنوان: ایجاد حداکثر توان عصبی- عضلاتی
رشته: تربیت بدنی
تعداد:  13 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Temperature and neuromuscular function
ترجمه عنوان: دما و نقش عصبی- عضلاتی
رشته: تربیت بدنی
تعداد : 13 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Transformational leadership and childrens' aggression in team settings
ترجمه عنوان: رهبری تحول گرا و پرخاشگری نوجوانان در محیط تیم
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An accelerometer-based earpiece to monitor and quantify physical activity
ترجمه عنوان: گوشی های مبتنی بر شتاب سنج برای نظارت و تعیین کمیت فعالیت جسمانی
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Muscle Strengthening is not effective in childeren and adolescent with cerebral palsy
ترجمه عنوان: تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال در فلج شدن مغزی موثر نمی باشد
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of exercise training on blood lipids and lipoproteins in children and adolescents
ترجمه عنوان: تاثيرات تمرينات ورزشي بر روي ليپيدها و لیپوپروتئین ها خون در كودكان و نوجوانان
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: EMG amplitude and frequency parameters of muscular activity Effect of resistance training based on electromyography fatigue threshold
ترجمه عنوان: دامنه الکترومیوگرافی و پارامترهای بسامد فعالیت عضلانی؛ تاثیر ورزش استقامتی مبتنی بر آستانه خستگی الکترومیوگرافی
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Dart-Throwing Motion of the Wrist
ترجمه عنوان: حرکت پرتابگر دارت به وسیله مچ
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Advances in the application of information technology to sport performance
ترجمه عنوان: پیشرفت ها در بکارگیری فناوری اطلاعات درعملکرد ورزشی
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Physical fitness and enhanced psychological health
ترجمه عنوان: تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی
رشته: تربیت بدنی
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1990
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu