مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته زیست شناسی با ترجمه

زیست شناسی

مقالات زیست شناسی با ترجمه بخش اول


عنوان مقاله : Wharton's jelly derived mesenchymal stromal cells Biological properties induction of neuronal phenotype and current applications in neurodegeneration research
ترجمه عنوان: سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Study of altitude and selection on fiber biometry properties of Fagus orientalis Lipsky
ترجمه عنوان: بررسی درخت راش شرقی از نظر ارتفاع از سطح دریا و انتخاب آن  به دلیل خصوصیات بیومتری فیبر
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: A two level mutation-selection model of cultural evolution and diversity
ترجمه عنوان: یک مدل انتخاب- موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Interpreting the Evolutionary Regression The Interplay Between Observational
ترجمه عنوان : تفسیر رگرسیون تکاملی تعامل بین خطاهای مشاهده ای و زیستی در مطالعات تطبیقی فیلوژنتیکی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Comparative anatomy of leaves of Kalanchoe pinnata and K. crenata in sun and shade conditions, as a support for their identification
ترجمه عنوان: آناتومي مقايسه ای برگ هاي کالانچو پیناتا و کا کرنتا در شرايط آفتاب و سايه، به عنوان حمايت از شناسایی آن ها
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله  : Matrix correlations for high-dimensional data the modified RV-coefficient
ترجمه عنوان: ماتریس همبستگی برای اطلاعات با  بعد بالا : ضریب آر وی تعدیل یافته
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین برروی گزینه  تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Evolution and mechanisms of plant tolerance to flooding stress
ترجمه عنوان: تکامل و مکانیزم های مقاومت گیاهان در مقابل تنش سیل
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of Cell Type and Culture Media on Interleukin-6 Secretion in Response to Environmental Particles
ترجمه عنوان: اثرات نوع سلول و محیط های کشت روي ترشح اینترلوكين- 6 در واكنش به مواد محيطي
رشته: زیست شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature and extent of photosynthesis inhibition
ترجمه عنوان: تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی تاریکی رو به سرما که به تعیین ماهیت و میزان توقف فتوسنتز می پردازد
رشته: زیست شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Efficient production of polylactic acid and its copolymers by metabolically engineered Escherichia coli
ترجمه عنوان: تولید کارامد اسید پلی لاکتیک و کوپلیمرهای آن بوسیله متابولیسم مهندسی شده اشریشیا کولی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enhanced co-production of hydrogenandpoly-(R)-3-hydroxybutyrate 3 and acetyl-CoA synthetase
ترجمه عنوان: افزایش تولید مشترک هیدروژن و پلی-  آر-3- هیدروکسی بوتیرات توسط پی اچ بی نوترکیب، با بیان بیش از حد هیدروژناز 3 و سنتز استیل- سی او ای
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: FASCIATA Genes for Chromatin Assembly Factor-1 in Arabidopsis Maintain the Cellular Organization of Apical Meristems
ترجمه عنوان: ژن های فاسیاتا به دلیل عامل 1 اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس، سازمان سلولی مریستم های رأسی را حفظ می کنند
رشته: زیست شناسی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Fluorescence microscopy
ترجمه عنوان: میکروسکوپ فلورسانت
رشته: زیست شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Genetic Placement
ترجمه عنوان: آرایش ژنتیکی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 1997
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Glycolate metabolism and excretion by Chlamydomonas reinhardtii
ترجمه عنوان: متابولیسم گلیکول و دفع با کلامیدوموناس رینهاردتی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 1986
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: High efficiency protoplast isolation from in vitro cultures and hairy roots of Maesa lanceolata
ترجمه عنوان: کارای بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی گیاه میزا لانسیولاتا
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Impact of crop and weed densities on competition between wheat and Silybum Marlanum Gaertn
ترجمه عنوان: تأثير تراكم علف هرز و دانه بر رقابت بين گندم و گیاه شير تيغك رطوبت پسند گیاه خار مریم
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Improved polyhydroxybutyrate (PHB) production in transgenic tobacco by enhancing translation efficiency of bacterial PHB biosynthetic genes
ترجمه عنوان: اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز پلی هیدروکسی بوتیرات باکتریایی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Induction of Differentiation in the Shoot Apical Meristem by Transient Overexpression of a Retinoblastoma-Related protein
ترجمه عنوان: القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما
رشته: زیست شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Lichens as possible sources of antioxidants
ترجمه عنوان: گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Micropropagation and in vitro flowering in Pentanema indicum Ling
ترجمه عنوان: ريزتكثير و گلدهي آزمايشگاهي در گیاه پنتانما ایندیکوم لینگ
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Molecular dissection of the pea shoot apical meristem
ترجمه عنوان: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود
رشته: زیست شناسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Molecular mechanism of gibberellins signaling in plants
ترجمه عنوان: مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان
رشته: زیست شناسی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Monitoring and Comparing Follicular and Luteal Function between Genetically High- and Low-Producing Dairy Cows by Ultrasonography
ترجمه عنوان: نظارت و مقایسه ی عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده با تولید شیر کم و زیاد از نظر ژنتیکی  توسط فراسونوگرافی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activity of Papaver rhoeas L. extracts from Southeast serbia
ترجمه عنوان: محتویات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی عصاره های گیاه شقایق جنوب شرقی صربستان
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Plant biodiversity of hyrcanian relict forests, in Iran an overview of the flora, vegetation palaeoecology and conservation,
ترجمه عنوان: زیست تنوع گیاهی جنگ های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران: مروری بر فلورا، گیاهان، پوشش گیاهی، اکولوژی گیاهان فسیلی و حفاظت
رشته: زیست شناسی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Production of 3-hydroxypropionate homopolymer and poly (3 hydroxypropionate-co-4-hydroxybutyrate) copolymer by recombinant Escherichiacoli)
ترجمه عنوان: تولید هموپلیمر 3 هیدروکسی پروپیونات و پلی کوپلیمر ( 3- هیدروکسی پروپیونات کو -4- هیدروکسی بوتیرات) توسط ترکیب دوباره اشرشیا کولی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Protoplast culture and fusion between brassica carinata and brassica napus
ترجمه عنوان: ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Pseudoreplication
ترجمه عنوان: رونوشت كاذب
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Regeneration of different Cyclamen species via somatic embryogenesis from callus, suspension cultures and protoplasts
ترجمه عنوان: احیای گونه های مختلف سیکلامن از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها
رشته: زیست شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Role of Cytokinin and Auxin in Shaping Root Architecture regulating Vascular Differentiation, Lateral Root Initiation, Root Apical Dominance and Root Gravitropism
ترجمه عنوان: نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه؛ تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی، چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه
رشته: زیست شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: SSR (inter simple sequence repeats) as genetic markers in noctuids
ترجمه عنوان: تكرارها توالي سادۀ اينتر به عنوان نشانگرهاي  ژنتیكي در شب پره پشیز بالان
رشته: زیست شناسی
تعداد: 2 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 3 صفحه فارسی وورد
قیمت: 3000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Statistical optimization of physical process variables for bio-plastic (PHB) production by Alcaligenes sp
ترجمه عنوان: بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیو پلاستیک توسط  آلکالی ژن های اس پی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Technical aspects of functional proteomics in plants
ترجمه عنوان: جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان
رشته: زیست شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The correlation between oxidative stress and leaf senescence during plant development
ترجمه عنوان: ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشد و نمو گیاه
رشته: زیست شناسی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effects of high frequency electromagnetic waves on the vegetal organisms
ترجمه عنوان: تأثیر امواج الکترومغناطیسی بافرکانس بالا بر ارگانیسم های گیاهی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The rice FLATTENED SHOOT MERISTEM, encoding CAF-1 p150 subunit is required for meristem maintenance by regulating the cell-cycle period
ترجمه عنوان: مریستم شاخه مسطح در گیاه برنج که زیرواحد سی ای اف . پی 150 را رمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم (بخشینه) از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است
رشته: زیست شناسی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The roles of hormones in defense against insects and disease
ترجمه عنوان: نقش هورمون ها در دفاع علیه حشرات و بیماری ها
رشته: زیست شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The structure of the phloem – still more questions than answers
ترجمه عنوان: ساختار آوند آبکشی در گیاهان
رشته: زیست شناسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Trace elements accumulation in edible tissues of five sturgeon species from the caspian sea
ترجمه عنوان: تجمع عناصر كمیاب در بافت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي (ماهی خاویار) درياي خزر
رشته: زیست شناسی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Transcriptional Regulation of ROS Controls Transition from Proliferation to Differentiation in the Root
ترجمه عنوان: تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن واکنشی، گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه را کنترل می کند
رشته: زیست شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Transcriptome-Based Examination of Putative Pollen Allergens of Rice
ترجمه عنوان: آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج
رشته: زیست شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Weed competition in Maize crop under different timings for post-emergence weed control
ترجمه عنوان: رقابت علف هرز در محصول ذرت تحت زمانبندی متفاوت برای کنترل علف هرز بعد از ظهور
رشته: زیست شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mitochondrial glycolate oxidation contributes to photorespiration in higher plants
ترجمه عنوان: اکسایش گلیکول میتوکندری در رابطه با تنفس نوری در گیاهان بلند
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An algorithm for fast and efficient text mining used to automatically generate a database containing kinetic information of enzymes
ترجمه عنوان: استفاده از الگوریتم برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها
رشته: زیست شناسی
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Bacteriophage
ترجمه عنوان:باکتری خوار- ویروس حمله کننده به باکتری
رشته: زیست شناسی
تعداد:  11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت : 16000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله : Insect Anatomy
ترجمه عنوان: آناتومی حشرات
رشته: زیست شناسی
تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 6 صفحه فارسی وورد
قیمت : 9000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله : Pesticide resistance of  Tetranychus cinnabarinus
ترجمه عنوان: مقاومت انگلی به نام ( تترانیچوس سینابارینوس) در برابر آفت کش ها
رشته زیست شناسی
تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله : The Operon
ترجمه عنوان : اپرون ها- ژنی که به تنظیم ژن های دیگر مسئول سنتز پروتئین می پردازد
رشته: زیست شناسی
تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior and digestibility of Holstein calves
ترجمه عنوان: اثر شکل فيزيکي علوفه بر عملکرد، تغذيه رفتار و قابليت هضم گوساله هلشتاين
رشته: زیست شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of changing the essential and functional fatty acid intake of dairy calves
ترجمه عنوان: تاثیرات تغییر اسیدهای چرب کاربردی و ضروری مصرف شده در گوساله های شیرده
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Plant sex determination and sex chromosomes
ترجمه عنوان: تعیین جنسیت و کروموزوم جنسیت گیاهی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The evolution of plant sexual diversity
ترجمه عنوان: تحول تنوع جنسی گیاهان
رشته: زیست شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Tissue expression characterization of chicken adipocyte fatty acid-binding
ترجمه عنوان: شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق و لاغر در بافت چرب شکمی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mass spectrometric characterization of DNA microarrays as a function of primary ion species
ترجمه عنوان: خصوصیات طیف سنجی جرمی ریزآرایه دی ان ای به عنوان تابعی از گونه های یونی اولیه
رشته: زیست شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu