دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه

کامپیوتر

مقالات انگلیسی کامپیوتر با ترجمه بخش اول


عنوان مقاله: A Novel Approximate Adder Design Using Error Reduced Carry Prediction and Constant Truncation
ترجمه عنوان: طرح جدید جمع کننده تقریبی با استفاده از پیش بینی رقم نَقلی کاهش خطا و بُرش ثابت
رشته: کامپیوتر
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2021
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Scalable edge cloud platforms for IoT services
ترجمه عنوان: پلتفرم های مقیاس پذیر ابر لبه برای خدمات اینترنت اشیاء
رشته: کامپیوتر
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 49 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A State of Art Survey for Concurrent Computation and Clustering of Parallel Computing for Distributed systems
ترجمه عنوان: بررسی امروزی برای محاسبات همزمان و خوشه بندی رایانش موازی برای سیستم های توزیع شده
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Top approaches to abstractive text summarization
ترجمه عنوان: روش های اصلی در زمینه خلاصه سازی انتزاعی متن
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Federated Learning in Mobile Edge Networks
ترجمه عنوان: روش یادگیری مشارکتی در شبکه های لبه موبایل؛ بررسی جامع
رشته: کامپیوتر
تعداد: 29 صفحه انگلیسی پی دی اف- 61 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Big Data and Analytics in Industry 4.0
ترجمه عنوان: کلان داده و تجزیه و تحلیل در انقلاب صنعتی چهارم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Implementation of Fog Nodes in the Tree-Based Fog Computing Model of the IoT
ترجمه عنوان: پیاده سازی گره های مِه در مدل رایانشی مِه مبتنی بر درخت در حوزه اینترنت اشیا
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Production planning and control system- a new software architecture connectivity in target
ترجمه عنوان: سیستم های کنترل و برنامه ریزی تولید- اتصال معماری نرم افزار جدید با هدفمند
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2019
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود  محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enabling technologies for fog computing in healthcare IoT systems
ترجمه عنوان: توسعه فناوری ها برای انجام محاسبات مِهی در سیستم های اینترنت اشیاء مرتبط با بخش سلامت
رشته: کامپیوتر
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2019
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: eHAPAC A Privacy Supported Access Control Model in IP-Enabled Wireless Sensor Networks
ترجمه عنوان: مدل حفظ حریم خصوصی کنترل دسترسی در شبکه های حسگر بی  سیم مبتنی بر پروتکل اینترنتی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 38 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2019
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Hybrid Cloud Computing with security aspect
ترجمه عنوان: محاسبات ابری هیبریدی با در نظر گرفتن جنبه امنیتی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Automating Static File Analysis and Metadata Collection Using Laika BOSS
ترجمه عنوان: اتوماسیون تحلیل فایل استاتیک و گرداوری فراداده با استفاده از پلتفرم لایکا باس
رشته: کامپیوتر
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه---------------------------------
عنوان مقاله: Vehicular cloud computing Architectures, applications, and  mobility
ترجمه عنوان: رایانش ابری خودرویی؛ معماری، کاربردها، و قابلیت جابه جایی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 16 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The Tangle
ترجمه عنوان: فناوری تنگل
رشته: کامپیوتر
تعداد: 26 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Fog-based energy-efficient routing protocol for wireless sensor networks
ترجمه عنوان: پروتکل مسیریابی بازده انرژی مبتنی بر مِه برای شبکه های حسگر بی سیم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 26 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Blockchain Adoption in IoT, The Challenges, and A Way Forward
ترجمه عنوان: سازگاری فناوری بلاک چین با اینترنت اشیاء
رشته: کامپیوتر
تعداد: 39 صفحه انگلیسی پی دی اف- 74 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Artificial Agent The Fusion of Artificial Intelligence and a Mobile Agent for Energy-Efficient Traffic Control in Wireless Sensor Networks
ترجمه عنوان: عامل هوشمند؛ تلفیق هوش مصنوعی و عامل سیار برای کنترل ترافیک با صرفه جویی انرژی در شبکه های هوشمند بی سیم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A Survey on Homomorphic Encryption Schemes Theory and Implementation
ترجمه عنوان: مروری بر طرح های رمزنگاری هم ریختی؛ نظریه و کاربرد
رشته: کامپیوتر
تعداد: 28 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Dynamic Performance Improvement of a Grid-Tied PV System Using a Feed-Forward Control Loop Acting on the NPC Inverter Currents
ترجمه عنوان: بهبود عملکرد دینامیک سیستم فتوولتاییک متصل به  شبکه، با استفاده از فعالیت حلقه کنترل پیشخوردی بر روی جریان های اینورتور ان پی سی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Traffic Allocation An Efficient Adaptive Network-on-Chip Routing Algorithm
ترجمه عنوان: تخصیص ترافیک؛ طراحی الگوریتم مسیریابی کارآمد سازگار با شبکه درون تراشه ای
رشته: کامپیوتر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2016
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Cybernetics From Past to Future
ترجمه عنوان: سایبرنتیک- علم فرمانش
رشته: کامپیوتر
تعداد: 98 صفحه انگلیسی پی دی اف- 94 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2016
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Packet Size Optimization in Wireless Sensor Networks for Smart Grid Applications
ترجمه عنوان: بهینه سازی اندازه بسته در شبکه های حسگر بی سیم برای  کاربردهای شبکه هوشمند
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Network Monitoring and Management for company with hybrid and Distributed infrastructure
ترجمه عنوان: مانیتورینگ و مدیریت شبکه برای شرکت هایی با زیرساخت های توزیعی و هیبریدی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Cognitive Computation and Communication, A Complement Solution to Cloud for IoT
ترجمه عنوان: محاسبات و ارتباطات شناختی؛ راه حل مکمل برای محاسبه ابری در حوزه اینترنت اشیا
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله:  Understanding Modern Banking Ledgers through Blockchain Technologies Future of Transaction Processing and Smart Contracts on the Internet of Money
ترجمه عنوان: مقدمه ای بر شناخت دفاتر کل بانکداری مدرن از طریق فناوری های بلاک چِین؛ آینده پردازش تراکنش ها و قراردادهای هوشمند بر مبنای پول اینترنتی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 30 صفحه انگلیسی پی دی اف- 57 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Opass Analysis and Optimization of Parallel Data Access on Distributed File Systems
ترجمه عنوان: تحلیل و بهینه سازی دسترسی داده های موازی روی سیستم های فایل توزیع شده
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effective Defense Schemes for Phishing Attacks On Mobile Computing Platforms
ترجمه عنوان: الگوهای دفاعی موثر برای حملات فیشینگ روی پلتفرم های محاسباتی موبایل
رشته: کامپیوتر
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 39 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Application-layer denial of service attacks; taxonomy and survey
ترجمه عنوان: حملات منع سرویس در سطح لایه کاربردی؛ طبقه بندی و بررسی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Ontology and database schema, What is the difference
ترجمه عنوان: طرح انتولوژی و پایگاه داده؛ تفاوت این دو در چیست
رشته: کامپیوتر
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Multi-tenant attribute-based access control for cloud infrastructure services
ترجمه عنوان: کنترل دسترسی ویژگی- محور چند مستاجری برای خدمات زیرساخت ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 57 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A scalable AWG-based data center network for cloud computing
ترجمه عنوان : شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی بر گریتینگ آرایه موج بری برای رایانش ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Collaborative design in the era of cloud computing
ترجمه عنوان: طراحی مشارکتی درعصر رایانش ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله  : servIoTicy and iServe a Scalable Platform for Mining the IoT
ترجمه عنوان: پلتفرم مقیاس پذیر برای کاوش اینترنت اشیاء
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار:  2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Design and Analysis of a Vacation Model for Two-Phase Queueing System with Gated Service
ترجمه عنوان: طراحی و تحلیل یک مدل وقفه برای سیستم صف بندی دو فازه با خدمات ورودی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Big Data and Hadoop-A Study in Security Perspective
ترجمه عنوان: داده های بزرگ و هادوپ؛ بررسی از دیدگاه امنیت
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Survey on Energy Efficient Geographic Routing Protocols in Wireless Sensor Networks
ترجمه عنوان: بررسی پروتکل های مسیریابی جغرافیای کارآمد در شبکه های سنسور بی سیم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu