دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی علوم دریایی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی علوم دریایی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Aquatic Landscape Genomics and Environmental Effects on Genetic Variation
ترجمه عنوان: چشم انداز ژنومی آبزیان و تاثیرات محیطی روی تنوع ژنتیکی
رشته: علوم دریایی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Analytical simulation of nonlinear elastic-plastic average stress–average strain relationships for un-corroded/both-sides randomly corroded steel  plates under uniaxial compression   
ترجمه عنوان: شبیه سازی تحلیلی روابط زنجیره ای میانگین  الاستیک- پلاستیک میانگین- تنش برای صفحات فولادی پوسیده شده با توزیع تصادفی پوسیدگی در هر دوطرف تحت تراکم تک محوری
رشته: علوم دریایی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Adaptive Control Strategy for DSTATCOM Applications in an Electric Ship Power System
ترجمه عنوان: استراتژی کنترل تطبیقی برای کاربردهای جبرانساز استاتیک توزیع در سیستم برقی کشتی الکتریکی
رشته: علوم دریایی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Trajectory Tracking Control of Nonlinear Full Actuated Ship with Disturbances
ترجمه عنوان: کنترل مسیر ردیابی غیرخطی عملکرد کامل کشتی با اختلال
رشته: علوم دریایی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Is climate change affecting the population dynamics of the endangered Pacific loggerhead sea turtle
ترجمه عنوان: آیا تغییر آب و هوا بر پویایی جمعیت لاک پشت های دریایی در حال انقراض اقیانوس آرام موثر است
رشته: علوم دریایی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Range of the Greater Flamingo, Phoenicopterus roseus metapopulation in the Mediterranean
ترجمه عنوان: دامنۀ گسترش فلامینگوي گونه بزرگت با نام علمی فوننی کاپترس روزیِس و جمعیت آن در مدیترانه؛ بررسی های جدیدی از کشور ترکیه
رشته: علوم دریایی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu