دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی عمران با ترجمه فارسی

عمران

دانلود مقاله انگلیسی عمران با ترجمه فارسی

عنوان مقاله: A systematic literature review on the use of artificial intelligence in energy self-management in smart buildings
ترجمه عنوان: مطالعه مروری سیستماتیک در مورد استفاده از هوش مصنوعی در خود مدیریت انرژی در ساختمان های هوشمند
رشته: عمران
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 38 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2021
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Robust Earthquake Cluster Analysis Based on K-Nearest Neighbor Search
ترجمه عنوان: آنالیز خوشه ای زمین لرزه های قوی بر مبنای الگوریتم جستجوی کا نزدیکترین همسایگی
رشته: عمران
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Economic risk assessment of concrete and asphaltic pavements in freeways and highways
ترجمه عنوان: ارزیابی ریسک اقتصادی روسازی های بتنی و آسفالت در آزادراه ها و بزرگراه ها
رشته: عمران
تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A New Reliability Rock Mass Classification Method Based on Least Squares Support Vector Machine Optimized by Bacterial Foraging Optimization Algorithm
ترجمه عنوان: روش جدید قابل اطمینان طبقه بندی توده سنگ بر مبنای ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات بهینه شده از طریق الگوریتم بهینه سازی کاوش باکتری
رشته: عمران
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Experimental study on seismic performance of post-fire reinforced concrete frames
ترجمه عنوان: مطالعه تجربی در مورد عملکرد لرزه ای قاب های بتن آرمه پس از اتش سوزی
رشته: عمران
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: System options for cooling of buildings making use of district heating heat
ترجمه عنوان: گزینه های سیستم برای خنک کردن ساختمان با استفاده از حرارت فرایند گرمایشی منطقه
رشته: عمران
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Application of full-scale experiments for structural study of high- rise buildings
ترجمه عنوان: کاربرد آزمایشات مقیاس کامل برای مطالعه ساختاری ساختمان های بلند مرتبه
رشته: عمران
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Ultimate response of stainless steel continuous beams
ترجمه عنوان: واکنش نهایی تیرهای پیوسته فولادی ضد زنگ
رشته: عمران
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2014
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Energy dissipation over large-scale roughness for both transition
ترجمه عنوان: انتشار انرژی در سختی مقیاس بزرگ برای گذر و شرایط جریان یکپارچه
رشته: عمران
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Implementation of Displacement Coefficient method for seismic assessment of buildings built on soft soil sites
ترجمه عنوان: پیاده سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های بنا شده روی ساختگاه های دارای خاک نرم
رشته: عمران
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Requirements for soil-specific correlation between shear wave velocity
ترجمه عنوان: نیازمندی ها برای همبستگی ویژه خاک بین سرعت موج برشی و مقاومت روانگرایی در ماسه ها
رشته: عمران
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک  کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Large-scale seismic signal analysis with Hadoop
ترجمه عنوان: تحلیل سیگنال لرزه مقیاس بزرگ با هادوپ
رشته: عمران
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Reliability of shear-deficient RC beams strengthened with CFRP-strips
ترجمه عنوان: قابلیت اطمینان تیرهای بتن آرمه با برش ناقص، که توسط نوارهای سی اف آر پی تقویت می شوند
رشته: عمران
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Creep model for unsaturated soils in sliding zone of Qianjiangping landslide
ترجمه عنوان: مدل خزشی برای خاک های غیراشباع  در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ
رشته: عمران
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Hardening of clayey soil blocks during freezing and thawing cycles
ترجمه عنوان: سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب
رشته: عمران
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mechanical properties of foamed concrete exposed to high temperatures
ترجمه عنوان: خواص مکانیکی بتن فومی در معرض دمای بالا
رشته: عمران
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 46 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Seismic behavior of cable-stayed bridges under multi-component random ground motion
ترجمه عنوان: رفتار لرزه ای پل های کابلی تحت حرکات زمین به صورت تصادفی درچند بخش
رشته: عمران
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Microstructural and rheological investigation of asphalt mixtures containing recycled asphalt material
ترجمه عنوان: بررسی زیرساختاری و رئولوژی ترکیب های آسفالت حاوی مواد آسفالت بازیافت شده
رشته: عمران
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A comparative evaluation of data processing schemes using Turkish strong ground-motion data
ترجمه عنوان: ارزیابی قیاسی طرح های پردازش داده ای با استفاده از داده های حرکت زمین قوی ترکیه
رشته: عمران
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Safety Performance Evaluation of Concrete Barriers on Curved and Superelevated Roads
ترجمه عنوان: ارزیابی عملکرد ایمنی موانع بتنی بر روی جاده های قوسی و فرابلند
رشته: عمران
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله : Self-compacting concrete incorporating filler additives
ترجمه عنوان: عملکرد در دماهای بالای بتن خودتراکم ترکیب شده با مواد افزودنی پرکننده
رشته: عمران
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Direct Shear Tests on Waste Tires–Sand Mixtures
ترجمه عنوان: آزمون های بُرش مستقیم روی ترکیب لاستیک های تایر ضایعاتی با ماسه
رشته: عمران
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu