دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی اقتصاد با ترجمه فارسی

اقتصاد

مقالات انگلیسی اقتصاد با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله: Evaluation of international brand alliances Brand order and consumer ethnocentrism
ترجمه عنوان: بررسی ائتلاف های برند بین المللی؛ ترتیب برند و نژاد پرستی مصرف کننده
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Energy intensity and foreign direct investment
ترجمه عنوان: شدت مصرف انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Exchange Rate Volatility and Foreign Trade
ترجمه عنوان: نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی؛ مطالعه موردی قبرس و کرواسی
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Exploring a functional approach to attitudinal brand  loyalty
ترجمه عنوان: بررسی رویکردی کاربردی به وفاداری نگرشی به نام تجاری
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Impacts of the World Recession and Economic Crisis on Tourism North America
ترجمه عنوان: اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم؛ آمریکای شمالی
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Islamic marketing mix, the critical factors
ترجمه عنوان: ترکیب بازاریابی اسلامی؛ فاکتورهای تعیین کننده
رشته: اقتصاد
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Short-term debt maturity,monitoring and accruals-based earnings management
ترجمه عنوان: سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Financial crises in efficient markets How fundamentalists fuel volatility
ترجمه عنوان: بحران مالی در بازارهای کارامد، نقش  بنیادگرایان در ایجاد نوسانات
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enhancing employee outcomes, The interrelated influences  of managers' emotional intelligence and leadership style
ترجمه عنوان: بهبود بازده کارکنان؛ تأثیرات وابسته هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری
رشته: اقتصاد
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Entrepreneurial risk investment and innovation
ترجمه عنوان: ریسک کارآفرینی، سرمایه گذاری و نوآوری
رشته: اقتصاد
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Core Banking Solutions for Large Banks
ترجمه عنوان: راه حل های اصلی بانکداری برای بانک های بزرگ
رشته: اقتصاد
تعداد: 80 صفحه انگلیسی پی دی اف- 99 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Does image of country-of-origin matter to brand equity
ترجمه عنوان: آیا  تصویر ذهنی کشور مبدا بر ارزش ویژه نام تجاری موثر است
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Dynamic effects of business cycles on business relationships
ترجمه عنوان: تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences
ترجمه عنوان: بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر تأثیرات سازمانی و منابع؛  شواهد تجربی از یک منطقه با  بافت اقتصادی
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Brand personality factor based models
ترجمه عنوان: مدل های مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری؛ یک بررسی انتقادی
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Human capital in family businesses Focusing on the individual level
ترجمه عنوان: سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی؛ با تمرکز بر سطح فردی
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12  صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Human resource outsourcing Market and operating performance
ترجمه عنوان: برون سپاری منابع انسانی؛ بازار و  تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank, The Moderation Role of Knowledge and Pricing
ترجمه عنوان: رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی؛ نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Multidimensional assessment of organizational  performance, Integrating BSC and AHP
ترجمه عنوان: ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی؛ یکپارچه سازی تحلیل سلسله مراتبی و کارت امتیازدهی متوازن
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Towards business intelligence systems success Effects of maturity and culture on analytical decision making
ترجمه عنوان: به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The strategic importance of intellectual capital in the non-profit sector
ترجمه عنوان: اهمیت استراتژیک سرمایه  فکری در بخش غیرانتفاعی
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Relationship, contract and IT outsourcing success, Evidence from two descriptive case studies
ترجمه عنوان: موفقیت های برون سپاری ارتباط ، قرارداد و فناوری اطلاعات؛ شواهد از دو مورد تشریحی مطالعاتی
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian  Case
ترجمه عنوان: توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای شرکت های کوچک متوسط در یک  کشور در حال توسعه؛ مورد اندونزی
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه---------------------------------
عنوان مقاله: The development of the Activity-Based Costing method A comparison between France and China
ترجمه عنوان: توسعه روش هزینه  یابی برمبنای فعالیت؛ مقایسه بین فرانسه و چین
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The value of business planning before start-up , A decision-theoretical  perspective
ترجمه عنوان: ارزش برنامه ریزی کسب و کار پیش از راه اندازی- جنبه نظری تصمیم
رشته: اقتصاد
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Innovations in Retail Pricing and Promotions
ترجمه عنوان: نوآوری در قیمت گذاری خرده فروشی و تبلیغ ها در این زمینه
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Reinvent Your Business Before It's Too Late
ترجمه عنوان: بازسازی در کسب و کار، پیش از اینکه خیلی دیر شود
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance
ترجمه عنوان: تأثیرات محتمل الوقوع عدم قطعیت محیطی بر روی ارتباط بین ادغام زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Study regarding the traditional budgeting versus sustenable performance budgeting
ترجمه عنوان: مطالعه با توجه  به بودجه بندی سنتی در مقابل کارایی بودجه بندی قابل تحمل
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The dark side of buyer–supplier relationships  A social capital  perspective
ترجمه عنوان: جنبه مبهم روابط خریدار-فروشنده؛ یک نگرش سرمایه اجتماعی
رشته: اقتصاد
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: The critical success factors of business process management
ترجمه عنوان: عوامل حیاتی موفقیت درمدیریت فرایند کسب و کار
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Impact of quality antecedents on taxpayer satisfaction with online tax-filing
ترجمه عنوان: تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Absorptive capacity, innovation, and financial performance
ترجمه عنوان: ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Conflict handling, trust and commitment in outsourcing relationship
ترجمه عنوان: اداره كردن تعارض، اطمينان و تعهد در روابط برون سپاري
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Commitments of Organizational Members Influences the Effects of Organizational Learning
ترجمه عنوان: نفوذ  رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی
رشته: اقتصاد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty
ترجمه عنوان: رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به برند
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Towards An Intellectual Capital-Based View of the Firm, Origins and Nature
ترجمه عنوان: آینده یک سرمایه  فکری براساس دیدگاه و روش منابع و ماهیت های بنگاه اقتصادی
رشته: اقتصاد
تعداد: 18 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The influence of organizational culture and conflict on market orientation
ترجمه عنوان: اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن  بر روی جهت گیری بازار
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Leadership across hierarchical levels Multiple  levels of management and multiple levels of analysis
ترجمه عنوان: رهبري در سطوح سلسله مراتب؛ مدیریت سطوح چند گانه مديريت و تحلیل سطوح چندگانه
رشته: اقتصاد
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Sustainable development indicators a case study on the city of Flagstaff and Coconino county
ترجمه عنوان: شاخص های توسعه پایدار؛ بررسی موردی شهر فلاگستافر و استان کوکونینو
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A new measure of brand personality
ترجمه عنوان: مقیاس جدیدی از شخصیت علامت تجاری
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Long-term debt maturity and financing constraints of SMEs during the Global Financial Crisis
ترجمه عنوان: سر رسید بدهی های بلندمدت ومحدودیت های تامین مالی شرکتهای متوسط درطول بحران مالی جهانی
رشته: اقتصاد
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Option pricing under the Merton model of the short rate
ترجمه عنوان: انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه  مدت مرتون
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: China's energy economy,Technical change, factor demand and interfactor/interfuel substitution
ترجمه عنوان: اقتصاد انرژی چین؛ تغییر فنی، تقاضای فاکتور و جایگزینی درون فاکتور یا درون سوخت
رشته: اقتصاد
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Value network dynamics in 3G–4G wireless communications, a systems thinking approach to strategic value assessment
ترجمه عنوان: شبکه های ارتباطی بی سیم نسل سوم و چهارم؛ روش سیستمی برای ارزیابی های راهبردی
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effects of brand credibility on customer loyalty
ترجمه عنوان: اثرات اعتبار نشان تجاری و برند بر وفاداري مصرف کننده
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Consumer trust in e-commerce in the United States, Singapore and China
ترجمه عنوان: اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين
رشته: اقتصاد
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Militarization and international business
ترجمه عنوان: نظامی سازی و تجارت بین المللی
رشته: اقتصاد
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Paying Respect
ترجمه عنوان: احترام گزاردن
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Role of electronic trust in online retailing
ترجمه عنوان: نقش مدیریت امانی الکترونیک در خرده فروشی آنلاین
رشته: اقتصاد
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Capital Budgeting and Initial Cash Outlay (ICO) Uncertainty
ترجمه عنوان: بودجه  بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی درشرایط عدم اطمینان
رشته: اقتصاد
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The market valuation of knowledge assets in US and European firms
ترجمه عنوان: شناسایی دارایی مربوط به ارزش گذاری بازار در آمریکا و بنگاه های اقتصادی اروپا
رشته: اقتصاد
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Strategic planning- a comparison of high and low technology manufacturing small firms
ترجمه عنوان: برنامه ریزی استراتژیک- مقایسه ای بین شرکت های کوچک تولیدی با سطح تکنولوژی بالا و پایین
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Residual income risk, intrinsic values, and share prices
ترجمه عنوان: ذاتي ريسك سود مازاد، ارزش هاي و قيمت هاي سهام
رشته: اقتصاد
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Understanding Risk and Return, the CAPM and the Fama-French Three-Factor Model
ترجمه عنوان: شناخت ریسک و بازده، مدل قیمت گذاری اموال سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما فرنچ
رشته: اقتصاد
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Electronic new Product Development
ترجمه عنوان: چارچوبی مفهومی برای گسترش محصولات جدید به شیوه الکترونیکی
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Globalization and trends in international marketing  research in Asia
ترجمه عنوان: جهانی سازی و مراحلی در بررسی بازاریابی بین المللی در آسیا
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Benchmarking the Human Capital strategies of MNC in Singapore
ترجمه عنوان: الگوبرداري از استراتژي هاي سرمايه انساني شركت هاي چند مليتي در سنگاپور
رشته: اقتصاد
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Concept and Relevance of Income
ترجمه عنوان: مفهوم و مربوط بودن سود
رشته: اقتصاد
تعداد: 24 صفحه انگلیسی پی دی اف- 44 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Concepts of Income and Valuation of Assets
ترجمه عنوان: مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها؛ مبانی نظری برای حسابداری قیمت بازار و اساس تحقیق
رشته: اقتصاد
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets
ترجمه عنوان: مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائي هاي اعتباري
رشته: اقتصاد
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Business Process Reengineering, A review of recent literature
ترجمه عنوان: مروري بر تحقیقات پيشين مهندسي مجدد فرآيندها
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Organizational buyer bevaiviuor Learning Organization
ترجمه عنوان: آموزش سازمانی در رفتار خریداران سازمانی
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1996
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu