مقاله انگلیسی بیوتکنولوژی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته بیوتکنولوژی با ترجمه

مقالات انگلیسی بیوتکنولوژی با ترجمه

عنوان مقاله : Interpreting the Evolutionary Regression The Interplay Between Observational
ترجمه عنوان : تفسیر رگرسیون تکاملی تعامل بین خطاهای مشاهده ای و زیستی در مطالعات تطبیقی فیلوژنتیکی
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A two level mutation-selection model of cultural evolution and diversity
ترجمه عنوان: یک مدل انتخاب- موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 12 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Biomimetic chromatophores for camouflage and soft active surfaces
ترجمه عنوان: کروماتوفورهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 11 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Biopolishing of cotton fabric with fungal cellulase and its effect on the morphology of cotton fibres
ترجمه عنوان: زیست پرداخت پارچه پنبه ای با استفاده از سلولاز به دست آمده از قارچ و اثر آن بر مورفولوژی الیاف پنبه
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف-  8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Cell wall, structure, Biogenesis
ترجمه عنوان: دیواره های سلولی: ساختار، سیر تکامل و گسترش
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Clinical evaluation of the performance and safety of a new dentine substitute, Biodentine, in the restoration of posterior teeth
ترجمه عنوان: بررسی کلینیکی عملکرد و بهداشت مواد دندانی جدید، به نام بیودنتین، در ترمیم دندان های خلفی
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Dynamic Modeling of the 4 DoF BioRob Series Elastic Robot Arm for Simulation and Control
ترجمه عنوان: مدلسازی دینامیکی بازوی کشسان ربات سری ربات زنده با چهار درجه آزادی برای شبیه سازی و  کنترل
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15  صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Enhanced co-production of hydrogenandpoly-(R)-3-hydroxybutyrate 3 and acetyl-CoA synthetase
ترجمه عنوان: افزایش تولید مشترک هیدروژن و پلی-  آر-3- هیدروکسی بوتیرات توسط پی اچ بی نوترکیب، با بیان بیش از حد هیدروژناز 3 و سنتز استیل- سی او ای
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enzymes in jasmonate biosynthesis – Structure, function, regulation
ترجمه عنوان: آنزیم های بیوسنتز جاسمونات- ساختار، عملکرد، تنظیم
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Removal of heavy metal from industrial wastewater using modified activated coconut shell carbon
ترجمه عنوان: حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از کربن فعال اصلاح شده پوسته نارگیل
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Fluorescence microscopy
ترجمه عنوان: میکروسکوپ فلورسانت
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Formation of carcinogenic 4(5)-methylimidazole in caramel model systems, A role of sulphite
ترجمه عنوان: تشکیل کارسینوژنیک متیل ایمیدازول در سیستم های مدل کارامل
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Improved polyhydroxybutyrate (PHB) production in transgenic tobacco by enhancing translation efficiency of bacterial PHB biosynthetic genes
ترجمه عنوان: اصلاح تولید پلی  هیدروکسی بوتیرات در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز پلی هیدروکسی بوتیرات باکتریایی
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 3 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Molecular mechanism of gibberellins signaling in plants
ترجمه عنوان: مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Molecular dissection of the pea shoot apical meristem
ترجمه عنوان: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Nanostructural Chemically Bonded Ca-Aluminate Based Bioceramics
ترجمه عنوان: بيوسراميك هاي مبتني برآلومينات كلسيم با نانوساختار شيمیايي بهم متصل
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Organ printing from bioprinter to organ biofabrication line
ترجمه عنوان: بافت و طرح ارگان؛ از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Plant biodiversity of hyrcanian relict forests, in Iran an overview of the flora, vegetation palaeoecology and conservation ,
ترجمه عنوان: زیست تنوع گیاهی جنگ های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران: مروری بر فلورا، گیاهان، پوشش گیاهی، اکولوژی گیاهان فسیلی و حفاظت
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 20 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Statistical optimization of physical process variables for bio-plastic (PHB) production by Alcaligenes sp
ترجمه عنوان: بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیو پلاستیک توسط آلکالی ژن های اس پی
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Transcriptome-Based Examination of Putative Pollen Allergens of Rice
ترجمه عنوان: آزمایش مبنی بر  ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 8 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Hyaluronic acid a natural biopolymer with a broad range of biomedical and industrial applications
ترجمه عنوان: اسید  هیالورونیک؛ بیوپلیمر  طبیعی با کاربردهای صنعتی و بیوشیمیایی
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی  گزینه دانلود محصول کلیک کرده  و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله  : Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex
ترجمه عنوان: مدل سازی و آنالیز تنش در قوزک پای نرمال و مجموعه پروتزی قوزک  
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Animal cell cultures recent achievements and perspectives in the production of biopharmaceuticals
ترجمه عنوان: کشت سلول حیوانی؛ پیشرفت های اخیر و دیدگاه ها در خصوص تولید زیست داروها
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : EMG amplitude and frequency parameters of muscular activity Effect of resistance training based on electromyography fatigue threshold
ترجمه عنوان: دامنه الکترومیوگرافی و پارامترهای بسامد فعالیت عضلانی: تاثیر ورزش  استقامتی مبتنی بر آستانه خستگی  الکترومیوگرافی
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 8 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu