دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی شیمی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی شیمی با ترجمه فارسی

عنوان مقاله: Description of phase equilibrium and volumetric properties for CO2+water and CO2+ethanol using the CPA equation of state
ترجمه عنوان: تعریف تعادل فازی و مشخصات حجمی برای دی اکسیدکربن+ آب و دی اکسیدکربن + اتانول با استفاده از معادله حالت مکعبی همراه با همبستگی
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: برای دریافت ترجمه مقاله، با  شماره 09119608453 از طریق تماس تلفنی، تلگرام، واتساپ و شبکه های اجتماعی موردنظرتان با ما در تماس باشید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Novel Robust Least-Squares Estimator for Linear Dynamic Data
ترجمه عنوان: تخمین گرهای جدید حداقل مربعات مقاوم برای اصلاح داده های دینامیک خطی
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Financial risk management for new technology integration in energy planning under uncertainty
ترجمه عنوان: مدیریت ریسک مالی برای یکپارچه سازی فناوری جدید در برنامه ریزی انرژی، تحت شرایط عدم قطعیت
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Synthesis of halogen free flame retardant and its application on polypropylene
ترجمه عنوان: سنتز ماده ضدآتش فاقد هالوژن وکاربرد آن روی پلی پروپیلن
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Toughening of unmodified polyvinylchloride through the addition of nanoparticulate calcium
ترجمه عنوان: تقویت پلی وینیل کلرید اصلاح نشده با افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Statistical optimization of physical process variables for bio-plastic (PHB) production by Alcaligenes sp
ترجمه عنوان: بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیوپلاستیک توسط آلکالی ژن های اس پی
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Formaldehyde Free Binding System for Flame Retardant Finishing of Cotton Fabrics
ترجمه عنوان: سیستم  بیندر فاقد فرمالدهید به منظور تکمیل ضدآتش پارچه های  پنبه
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Morphology evolution of crystal populations
ترجمه عنوان: تکامل مورفولوژی جمعیت کریستالها؛ مدل سازی و بررسی مشاهدات
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Nickel nanoparticles supported on MOF-5 Synthesis and catalytic hydrogenation properties
ترجمه عنوان: نانوذرات نیکل مورد حمایت در ام او اف 5؛ سنتز وخواص هیدروژنه کاتالیستی
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles
ترجمه عنوان: مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Efficient production of polylactic acid and its copolymers by metabolically engineered Escherichia coli
ترجمه عنوان: تولید  کارامد اسید پلی لاکتیک و کوپلیمرهای آن  بوسیله متابولیسم مهندسی شده اشریشیا کولی
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Improved polyhydroxybutyrate (PHB) production in transgenic tobacco by enhancing translation efficiency of bacterial PHB biosynthetic genes
ترجمه عنوان: اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز پلی هیدروکسی بوتیرات باکتریایی
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Production of 3-hydroxypropionate homopolymer and poly (3 hydroxypropionate-co-4-hydroxybutyrate) copolymer by recombinant Escherichiacoli )
ترجمه عنوان: تولید هموپلیمر 3 هیدروکسی پروپیونات و پلی کوپلیمر( 3- هیدروکسی پروپیونات کو -4- هیدروکسی بوتیرات) توسط ترکیب دوباره اشرشیا کولی
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Organ printing from bioprinter to organ biofabrication line
ترجمه عنوان: بافت و طرح ارگان؛ از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Electrochemical characterization and computational fluid dynamics simulation of flow-accelerated corrosion of X65 steel in a CO2-saturated oilfield formation
ترجمه عنوان: مشخصات الکتروشیمیایی و شبیه سازی محاسباتی دینامیک جریان خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد ایکس 65 در آب نفتی اشباع شده از دی اکسید کربن
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Nanocrystals - Nanowires- Nanolayers
ترجمه عنوان: نانو کریستالها- نانو سیم ها- لایه های نانو
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 75 صفحه انگلیسی پی دی اف- 53 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Nanostructural Chemically Bonded Ca-Aluminate Based Bioceramics
ترجمه عنوان: بيوسراميك هاي مبتني برآلومينات كلسيم با نانوساختار شيمیايي بهم متصل
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Photodegradation of Aromatic Amines by Ag-TiO2 Photocatalyst
ترجمه عنوان: تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله کاتالیزور نوری دی اکسید  تیتانیوم- نقره
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Surface modification of cellulosic fibres  for multi-purpose TiO2 based nanocomposites
ترجمه عنوان: اصلاح سطحي الیاف سلولزی برای دي اكسيد  تيتانيوم چندمنظوره مبتنی بر نانوکامپوزیت ها
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A Review on NanoFluids Experiments and Applications
ترجمه عنوان: مروری برنانوسیالات، آزمایشات و کاربردها
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله: Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride Application of Experimental Design to Investigate the Effects of Operating Variables on Particle  and Particle Size Distribution
ترجمه عنوان: پلیمریزاسیون بچ امولسیونی  وینیل کلراید؛ کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله: Dry reforming of CH4 over solid solutions of LaNi1xCoxO3
ترجمه عنوان: ریفرمینگ خشک متان بر روی کاتالیست محلول جامد
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Physical elution in phage display selection of inorganic-binding peptides
ترجمه عنوان: جدايش فيزيكي با استفاده از انتخاب اشکارسازی باکتریوفاژ و پپتيدهای غیرآلی متصل
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Preparation of novel porous solids from alumina-pillared fluorine micas by acid-treatment
ترجمه عنوان: آماده سازي تهيه جامدات متخلخل جديد از ميكاهاي فلوئوردار ستون دار توسط اکسید الومینیوم با استفاده ازعملیات اسيد
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Hyaluronic acid a natural biopolymer with a broad range of biomedical and industrial applications
ترجمه عنوان: اسید هیالورونیک؛ بیوپلیمر طبیعی با کاربردهای صنعتی و بیوشیمیایی
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Introduction to Hybrid Materials
ترجمه عنوان: مقدمه ای بر مواد هیبریدی
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 42 صفحه انگلیسی پی دی اف- 64 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Hydrophobic attraction forces in asymmetric aqueous  films between hydrophobized micabare mica surfaces
ترجمه عنوان: نيروهاي جاذبه هيدروفوبيك در پوشش های مايع غيرمتقارن بين سطوح هيدروفيل و هيدروفوب ميكا
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: High-temperature stable and highly active selective supported NiCoMgCeOx catalyst suitable for autothermal reforming of methane to syngas
ترجمه عنوان: کاتالیزور مناسب پایه دار با پایداری دمایی بالا و فعالیت/ گزینش پذیری بالا برای ریفرمینگ اتوترمال متان به گاز سنتز
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Mechanical and Thermal Properties of the Plasticized PVC-ESBO
ترجمه عنوان: خصوصیات حرارتی و مکانیکی پی وی سی انعطاف پذیر
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Electrocatalytic oxidation of some carbohydrates by poly(1-naphthylamine) nickel modified carbon paste electrode
ترجمه عنوان: اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدرات ها توسط پلی 1- نافتیلامین/ نیکل و تبدیل به خمیر الکترود کربنی
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله: Dependence of the Laminar Burning Velocity of Methane, Propane and Ethylene on Initial Temperature and Inert Diluents Concentration
ترجمه عنوان: وابستگي سرعت لايه اي شعله متان، پروپان و اتيلن به دماي اوليه و غلظت رقيق كننده خنثی
رشته: مهندسی شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu