دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی هنر با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی هنر با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: An Investigation of the Golden Proportions and Geometric Principles Derived from Nature in the Structural Components of the Traditional Houses (Case Study: Qajar Houses in Ardabil)
ترجمه عنوان: بررسی  تناسب های طلایی و اصول هندسی برگرفته از طبیعت در اجزای کالبدی خانه های تاریخی، مطالعه موردی؛ خانه های قاجاری اردبیل
رشته: هنر
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: A brief analysis of spatial constitution and functional organization of museum
ترجمه عنوان: تحلیل مختصری بر ساختار فضایی و چیدمان اصولی معماری موزه
رشته: هنر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2013
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Artification and the Aesthetic Regime of Art
ترجمه عنوان: هنری کردن و رژیم زیبایی شناسی هنر
رشته: هنر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Aesthetics is Politics
ترجمه عنوان: زیبایی شناسی سیاست است
رشته: هنر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enhancing the role of the arts in primary pre-service teacher education
ترجمه عنوان: افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم
رشته: هنر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Art, Artists and Activism 1930 to Today
ترجمه عنوان: هنر؛ هنرمندان و کنش گرایی
رشته: هنر
تعداد: 21 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Allegories of Art, Politics, and Poetry
ترجمه عنوان: تمثيل های هنر، سياست، و شعر
رشته: هنر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Introduction to Persian Music
ترجمه عنوان: درآمدی بر موسیقی ایرانی
رشته: هنر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Economics of the arts and literature
ترجمه عنوان: اقتصاد هنر و ادبیات
رشته: هنر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modern Art - The Evolution of Modernism
ترجمه عنوان: هنر نوگرا- تکامل نوگرایی
رشته: هنر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Music to the ears of the post-war avant-garde
ترجمه عنوان: موسیقی برای گوش های نوگرای پس از جنگ
رشته: هنر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Emancipated Spectator
ترجمه عنوان: تماشاگر رهایی یافته تئاتر
رشته: هنر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Carpet In Iran
ترجمه عنوان: فرش در ایران
رشته: هنر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Archaeologist or Photographer
ترجمه عنوان: باستان شناس یا عکاس
رشته: هنر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Art from East to West
ترجمه عنوان: تماشاگر رهایی یافته تئاتر
رشته: هنر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Art Patronage of the Nineteenth Century Iran
ترجمه عنوان: هنرنوازی در سده نوزدهم ايران
رشته: هنر
تعداد: 15صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Art without Market, Art without Education and The Political Economy of Art
ترجمه عنوان: هنر بدون بازار، هنر بدون آموزش؛ اقتصاد سیاسی هنر
رشته: هنر
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Cinema of the Future
ترجمه عنوان: سینمای آینده
رشته: هنر
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Discovering an International Language called music
ترجمه عنوان: کشف زبانی بین المللی به نام موسیقی
رشته: هنر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Eastern Theatre, Western Theatre
ترجمه عنوان: تئاترغربی، تئاتر شرقی
رشته: هنر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Iranian Cinema
ترجمه عنوان: سينمای ايران
رشته: هنر
تعداد: 41 صفحه انگلیسی پی دی اف- 40 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Persian Garden
ترجمه عنوان: باغ ایرانی
رشته: هنر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Spring In Persian Manuscripts
ترجمه عنوان: بهار در نسخه های خطی فارسی
رشته: هنر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Baluchi Zahirig music, Introduction to Professional Baluchi Music
ترجمه عنوان: موسیقی زهيريگ بلوچی و مقدمه ای از موسیقی حرفه ای بلوچ
رشته: هنر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Migration of Persian Artists to India
ترجمه عنوان: مهاجرت هنرمندان ایرانی به هند
رشته: هنر
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu