مقاله انگلیسی هنر با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته هنر با ترجمه

مقالات انگلیسی هنر با ترجمه


عنوان مقاله: Enhancing the role of the arts in primary pre-service teacher education
ترجمه عنوان: افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم
رشته: هنر
تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Aesthetics is Politics
ترجمه عنوان: زیبایی شناسی سیاست است
رشته: هنر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Allegories of Art, Politics, and Poetry
ترجمه عنوان: تمثيل های هنر، سياست، و شعر
رشته: هنر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Introduction to Persian Music
ترجمه عنوان: درآمدی بر موسیقی ایرانی
رشته: هنر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله:  Economics of the arts and literature
ترجمه عنوان: اقتصاد هنر و ادبیات
رشته: هنر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 9000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modern Art - The Evolution of Modernism
ترجمه عنوان: هنر نوگرا- تکامل نوگرایی
رشته: هنر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Music to the ears of the post-war avant-garde
ترجمه عنوان: موسیقی برای گوش های نوگرای پس از جنگ
رشته: هنر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله:  The Emancipated Spectator
ترجمه عنوان: تماشاگر رهایی یافته تئاتر
رشته: هنر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Carpet In Iran
ترجمه عنوان: فرش در ایران
رشته: هنر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Archaeologist or Photographer
ترجمه عنوان: باستان شناس یا عکاس
رشته: هنر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Art from East to West
ترجمه عنوان: تماشاگر رهایی یافته تئاتر
رشته: هنر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Art Patronage of the Nineteenth Century Iran
ترجمه عنوان: هنرنوازی در سده نوزدهم ايران
رشته: هنر
تعداد: 15صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Art without Market, Art without Education and The Political Economy of Art
ترجمه عنوان: هنر بدون بازار، هنر بدون آموزش؛ اقتصاد سیاسی هنر
رشته: هنر
تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Cinema of the Future
ترجمه عنوان: سینمای آینده
رشته: هنر
تعداد: 13 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Discovering an International Language called music
ترجمه عنوان: کشف زبانی بین المللی به نام موسیقی
رشته: هنر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Eastern Theatre, Western Theatre
ترجمه عنوان: تئاترغربی ، تئاتر شرقی
رشته: هنر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Iranian Cinema
ترجمه عنوان: سينمای ايران
رشته: هنر
تعداد: 41 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 40 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Persian Garden
ترجمه عنوان: باغ ایرانی
رشته: هنر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Spring In Persian Manuscripts
ترجمه عنوان: بهار در نسخه های خطی فارسی
رشته: هنر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Baluchi Zahirig music, Introduction to Professional Baluchi Music
ترجمه عنوان: موسیقی زهيريگ بلوچی و مقدمه ای از موسیقی حرفه ای بلوچ
رشته: هنر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Migration of Persian Artists to India
ترجمه عنوان: مهاجرت هنرمندان ایرانی به هند
رشته: هنر
تعداد: 13 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu