دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی باستان شناسی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی باستان شناسی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: An Investigation of the Golden Proportions and Geometric Principles Derived from Nature in the Structural Components of the Traditional Houses (Case Study: Qajar Houses in Ardabil)
ترجمه عنوان: بررسی تناسب های طلایی و اصول هندسی برگرفته از طبیعت در اجزای کالبدی خانه های تاریخی؛ مطالعه موردی: خانه های قاجاری اردبیل
رشته: باستان شناسی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Active Satellite Sensors in Cultural Heritage Research; The Use of SAR for Archaeological Prospection
ترجمه عنوان: سنسورهای ماهواره ای فعال در تحقیقات میراث فرهنگی؛ استفاده از رادار دهانه ترکیبی در کاوش های باستان شناسی
رشته: باستان شناسی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Archaeological Landscapes and Built Heritage; Climate Risk and Contribution of Remote Sensing Technologies
ترجمه عنوان: مناظر باستان شناسی و میراث ساخته شده؛ خطر اقلیم و سهمِ فناوری های سنجش از راه دور
رشته: باستان شناسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Automatic Change Detection from High-Resolution Satellite Imagery
ترجمه عنوان: شناسایی خودکار تغییرات با استفاده از تصویربرداریِ ماهواره ای با تفکیک پذیری بالا
رشته: باستان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Big Earth Data for Cultural Heritage in the Copernicus Era
ترجمه عنوان: کلان داده های زمین برای میراث فرهنگی در عصر کوپرنیک
رشته: باستان شناسی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Dense Surface Models from Airborne and Space borne multi stereo Images
ترجمه عنوان: مدل های متراکم سطح به دست آمده از تصاویر مولتی استریوی هوایی و فضایی
رشته: باستان شناسی
تعداد: 19 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Identification of Buildings Damaged by Natural Hazards Using Very High-Resolution Satellite Images; The Case of Earthquake in L’Aquila, Italy
ترجمه عنوان: شناسایی ساختمان های آسیب دیده در اثر حوادث طبیعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای با تفکیک پذیریِ بسیار بالا؛ زلزله در آکیلا، ایتالیا
رشته: باستان شناسی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Interpreting Archaeological Features on the Wieprza River Floodplain, West Pomerania, Poland
ترجمه عنوان: تفسیر عوارض باستان شناسی در دشت سیلابیِ رودخانه ویپرزا، پومرانیای غربی، لهستان
رشته: باستان شناسی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Monitoring Cultural Heritage Sites Affected by Geo-Hazards Using in Situ and SAR Data; The Choirokoitia Case Study
ترجمه عنوان: پایش میراث فرهنگی آسیب دیده در اثر عوامل جغرافیایی با استفاده از داده های در محل و رادار دهانه ترکیبی؛ مطالعه موردی چویروکوئیتیا
رشته: باستان شناسی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Opportunities by the Copernicus Program for Archaeological Research and World Heritage Site Conservation
ترجمه عنوان: فرصت های ایجاد شده توسط برنامه کوپرنیک در تحقیقات باستان شناسی و حفاظت از میراث جهانی یونسکو
رشته: باستان شناسی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Recent and Past Archaeological Looting by Satellite Remote Sensing; Approach and Application in Syria
ترجمه عنوان: بررسی غارت های قدیم و جدید باستان شناسی از طریق سنجش از راه دور ماهواره ای؛ رویکرد و کاربرد در سوریه
رشته: باستان شناسی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Recent Destructions in Palmyra, Syria Looting and Illegal Antiquities Trade
ترجمه عنوان: تخریب های اخیر در پالمیرا، سوریه؛ غارت و تجارت غیرقانونی آثار باستانی
رشته: باستان شناسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 50000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Remote Sensing Roman and Byzantine Eastern Frontier Zone in Landscape; Case Studies from  Syria and Turkey
ترجمه عنوان: استفاده از سنجش از راه دور در مناظر مناطق مرزی روم و بیزانس؛ مطالعات موردی از سوریه و ترکیه
رشته: باستان شناسی
تعداد: 22 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Remote Sensing Work in Palmyra Syria
ترجمه عنوان: سنجش از راه دور در پالمیرا سوریه
رشته: باستان شناسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 50000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: SAR for Archaeological Prospection in Europe and in the Middle East
ترجمه عنوان: نقش رادار دهانه ترکیبی در کاوش های باستان شناسی در اروپا و خاورمیانه
رشته: باستان شناسی
تعداد: 24 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The Use of UAVs for Cultural Heritage and Archaeology
ترجمه عنوان: استفاده از پهپادها در میراث فرهنگی و باستان شناسی
رشته: باستان شناسی
تعداد: 26 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Towards Early Warning for Damages to Cultural Heritage Sites; The Case of Palmyra
ترجمه عنوان: به سوی هشدار زودهنگام برای خسارات وارد شده به میراث فرهنگی یونسکو؛ پرونده پالمیرا
رشته: باستان شناسی
تعداد: 18 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Micro-Raman analysis of the pigments on painted pottery figurines from two tombs of the Northern Wei Dynasty in Luoyang
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل میکرو رامان در مورد رنگدانه های تندیس های سفالی رنگی اکتشافی از دو مقبره سلسله وی شمالی در شهر لویانگ کشور چین
رشته: باستان شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: A New Approach to Stone-reliefs of Persepolis
ترجمه عنوان: نگرشی نو به سنگ نگاره های تخت جمشید
رشته: باستان شناسی
تعداد صفحه: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار:  2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Khana’t Caravansary history living in the Capital
ترجمه عنوان: کاروانسرای خانات تاريخ زنده در پایتخت ایران
رشته: باستان شناسی
تعداد صفحه: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار:  2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: New discoveries in Afraz; Bam fault
ترجمه عنوان: کشفیات جدید در افراز؛ ارگ بم
رشته: باستان شناسی
تعداد صفحه: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار:  2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Primate archaeology
ترجمه عنوان: باستان شناسی نخستی ها
رشته: باستان شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Reducing the seismic vulnerability of cultural heritage buildings
ترجمه عنوان: کاهش آسیب پذیری وابسته به زمین لرزه ساختمان های میراث فرهنگی
رشته: باستان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A taxonomic revision of the tigers of Southeast Asia
ترجمه عنوان: تجدید  نظر در طبقه بندی ببرهای جنوب شرقی آسیا - ببرهای پانترا
رشته: باستان شناسی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------
عنوان مقاله: Archaeology, museums and virtual reality
ترجمه عنوان: باستان شناسی، موزه ها و حقیقت مجازی
رشته: باستان شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Archaeologist or Photographer
ترجمه عنوان: باستان شناس یا عکاس
رشته: باستان شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Persian Garden
ترجمه عنوان: باغ ایرانی
رشته: باستان شناسی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Giza
ترجمه عنوان: شهر گیزا
رشته: باستان شناسی
تعداد صفحه: 2 صفحه انگلیسی پی دی اف- 2 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu