• کد نمایش افراد آنلاین
 • مقالات انگلیسی رشته محیط زیست با ترجمه - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  مقالات انگلیسی رشته محیط زیست با ترجمه

  مقالات انگلیسی رشته محیط زیست با ترجمه


  عنوان مقاله: Eco-friendly product development strategy, antecedents, outcomes, and contingent effects
  ترجمه عنوان: استراتژی توسعه محصول سازگار با محیط زیست؛ سوابق، پیامدها و اثرات احتمالی
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2016
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Technology-based management of environmental organizations using an Environmental Management Information System (EMIS)
  ترجمه عنوان: مدیریت مبتنی بر فنآوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم  مدیریت اطلاعات محیطی
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2016
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله : Using a sustainability index to assess energy technologies
  ترجمه عنوان: استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 10 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2015
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A Neural Network Model for Estimating Global Solar Radiation on Horizontal Surface
  ترجمه عنوان: یک مدل شبکه ای عصبی جهت برآورد تابش سراسری  خورشید در سطح افقی
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 5000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی  گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : The renewable energy targets of the Maghreb countries Impact on electricity supply and conventional power markets
  ترجمه عنوان: اهداف استفاده انرژی های تجدید پذیر در کشور مغرب : تاثیر در تامین برق و بازارهای قدرت متعارف
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 13000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی  گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : Examination of DMT-based methods for evaluating the liquefaction potential of soils
  ترجمه عنوان: بررسی روش های بر پایه ( آزمایش اتساع سنج) برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ها
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : Experimental validation of a theoretical model for flexural modulus of elasticity of thin cement composite
  ترجمه عنوان: ارزیابی تجربی یک مدل  تئوری برای مدول الاستیسیته خمشی کامپوزیت بتن نازک
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : The influence of freeze–thaw cycles on the unconfined compressive strength fiber-reinforced clay
  ترجمه عنوان: تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس تقویت شده با الیاف
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Human populations and climate
  ترجمه عنوان: اقلیم وجمعیت انسانی
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: New trends in removing heavy metals from industrial wastewater
  ترجمه عنوان: رویکردهای جدید در حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Removal of heavy metal from industrial wastewater using modified activated coconut shell carbon
  ترجمه عنوان: حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از کربن فعال اصلاح شده پوسته نارگیل
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Climate change, Related hazards and human settlements
  ترجمه عنوان: تغييرات اقلیمی، خطرات مرتبط و اسکان انسان ها
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله : Parameter estimation of an ARMA model for river flow forecasting using goal programming
  ترجمه عنوان: ارزیابی پارامتر مدل میانگین حرکت خود بازگشتی برای پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه ریزی هدفمند
  رشته: محیط  زیست
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Climate change, human impact and the resilience of coral reef
  ترجمه عنوان: تغییرات اقلیمی، تاثیرات انسان، حفظ سواحل مرجانی
  رشته: محیط زیست
  تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2003
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله : A Review On The Viable Technology for Construction Waste Recycling
  ترجمه عنوان: بررسی مربوط به فناوری مناسب بازیافت ضایعات ساختمانی
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف - 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  --------------------------------
  عنوان مقاله : Four Perspectives on Public Participation Process in Environmental Assessment and Decision Making
  ترجمه عنوان: چهار دیدگاه در فرایند مشارکت عمومی در ارزیابی زیست محیطی و تصمیم گیری
  رشته: محیط زیست
  تعداد:  21 صفحه انگلیسی پی دی اف - 30 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Mechanical and Thermal Properties of the Plasticized PVC-ESBO
  ترجمه عنوان: خصوصیات حرارتی و مکانیکی پی وی سی انعطاف پذیر
  رشته: محیط زیست
  تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله : The effect of coupling coagulation and flocculation with membrane filtration in treatment
  ترجمه عنوان: تاثیر انعقادپذیری و هماوری به همراه تصفیه غشا در تصفیه آب و فاضلاب
  رشته: محیط زیست
  تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Uncertainty assessment of climate change impacts on the hydrology of small prairie wetlands
  ترجمه عنوان: ارزیابی احتمالی تاثیر تغییراقلیمی بر روی هیدرولوژی تالاب های کوچک جلگه ها
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Study the principles and concepts of International Environmental law with a view to sustainable development
  ترجمه عنوان: بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار
  رشته: محیط زیست
  تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Study the developments of international responsibility arising from environmental damage
  ترجمه عنوان: مسئولیت بین المللی ناشی از خسارت زیست محیطی
  رشته: محیط  زیست
  تعداد:  11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: New development in international environmental law
  ترجمه عنوان: توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست
  رشته: محیط زیست
  تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A two level mutation-selection model of cultural evolution and diversity
  ترجمه عنوان: یک مدل انتخاب - موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 12 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Plant biodiversity of hyrcanian relict forests, in Iran an overview of the flora, vegetation palaeoecology and conservation ,
  ترجمه عنوان: زیست تنوع گیاهی جنگ های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران؛ مروری بر فلورا، گیاهان، پوشش گیاهی، اکولوژی گیاهان فسیلی و حفاظت
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 20 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Trace elements accumulation in edible tissues of five sturgeon species from the caspian sea
  ترجمه عنوان: تجمع عناصر كمیاب در بافت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي (ماهی  خاویار) درياي خزر
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 11 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A new packing technology for filling refactory products
  ترجمه عنوان: تكنولوژي جديد بسته بندي براي پرسازي محصولات نسوز
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Renewable energy sources
  ترجمه عنوان: منابع انرژی تجدیدپذیر
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 20 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی پی دی اف
  قیمت: 17000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A taxonomic revision of the tigers of Southeast Asia
  ترجمه عنوان: تجدید نظر در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا ؛ ببرهای پانترا
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Is climate change affecting the population dynamics of the endangered Pacific loggerhead sea turtle
  ترجمه عنوان: آیا تغییر آب و هوا بر پویایی  جمعیت لاک پشت های دریایی در حال انقراض اقیانوس آرام موثر است
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Application of Nanotechnologies- environment
  ترجمه عنوان: کاربردهای نانو تکنولوژی ها- محیط زیست
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Applications of Geothermal Energy
  ترجمه عنوان: کاربردهای انرژی زمین گرمایی
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: China's energy economy,Technical change, factor demand and interfactor/interfuel substitution
  ترجمه عنوان: اقتصاد انرژی چین: تغییر فنی، تقاضای فاکتور و جایگزینی درون فاکتور یا درون سوخت
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Environmental pollution induced by an aluminium smelting plant in nigeria
  ترجمه عنوان: آلودگی زیست محیطی ایجاد شده توسط واحد صنعتی ذوب آلومینیم در نیجریه
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Multi-gene evidence for a new bottlenose dolphin species in southern Australia
  ترجمه عنوان: شواهد چند ژنی برای گونه های دلفین پوزه دراز در جنوب استرالیا
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The Interaction of Noise Pollution and Blood Pressure in a Textile Factory in Ilam, Iran
  ترجمه عنوان: کنش متقابل آلودگی صدا و فشار خون در کارخانه های نساجی استان ایلام، ایران
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 9 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 13000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The role of private lands for conservation Land cover change analysis in the Caldenal savanna ecosystem, Argentina
  ترجمه عنوان: نقش زمین های خصوصی برای حفظ منابع طبیعی؛ تجزیه و تحلیل زمین پوشش تغییر در اکوسیستم جلگه کاردنال، آرژانتین
  رشته: محیط  زیست
  تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Range of the Greater Flamingo, Phoenicopterus roseus metapopulation in the Mediterranean
  ترجمه عنوان: دامنۀ گسترش فلامینگوي گونه (بزرگتر) یا گریتر، با نام علمی فوننی کاپترس روزیِس و جمعیت آن در مدیترانه: بررسی های جدیدی از کشور ترکیه
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Fish Bio indicators of Ecosystem Condition at the Calcasieu Estuary Louisiana
  ترجمه عنوان: شاخص های زیستی  ماهی شرایط اکوسیستم در مصب یا زیستگاه کالکاسیو، لویسیانا
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 45 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 48 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی  گزینه تکمیل خرید کلیک  کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : Spatial and temporal analysis of dry spells
  ترجمه عنوان: تحلیل مکانی و زمانی  خشکسالی در کشور یونان
  رشته: محیط زیست
  تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2003
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : Nutritional Factors affecting  excreted litter Moisture and Quality
  ترجمه عنوان: عوامل تغذیه ای موثر بر رطوبت و کیفیت فضولات/ بستر
  رشته: محیط زیست
  تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2003
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu