• کد نمایش افراد آنلاین
 • مدیریت- بخش 2 - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  مدیریت- بخش 2

  مدیریت

  مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه بخش دوم


  عنوان مقاله: A combination of Quality Function Deployment and Analytic Network Process to evaluate urban redevelopment projects
  ترجمه عنوان: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفی و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: A critical review of knowledge management as a management tool
  ترجمه عنوان: بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار : 2000
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: An analysis of strategic human resource management in Iran
  ترجمه عنوان: تحلیل استراتژیک مدیریت منابع انسانی در ایران
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: An expanded model of the factors affecting the acceptance and effectiveness of electronic human resource management systems
  ترجمه عنوان: مدل پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش و کارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریت منابع انسانی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار : 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: An integrated framework for outsourcing risk management
  ترجمه عنوان: چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری
  رشته: مدیریت
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Analyzing the Effects of e-CRM on customers Loyalty
  ترجمه عنوان: بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکی  بر روی وفاداري مشتريان
  رشته: مدیریت
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems
  ترجمه عنوان: رويکردي برای ساخت و پياده سازي سيستم هاي هوش کسب و کار
  رشته: مدیریت
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار : 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Attract and Retain Top Talent
  ترجمه عنوان: جذب و حفظ استعدادهای برتر
  رشته: مدیریت
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Building a hospital referral expert system with a Prediction and Optimization -Based Decision Support System algorithm
  ترجمه عنوان: ايجاد سيستم خبره ارجاع بيمارستان همراه با الگوريتم سيستم پشتيباني تصميم گيري مبتني بر بهينه سازي و پيش بيني
  رشته: مدیریت
  تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار : 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Company Size Effect in Innovative Performance
  ترجمه عنوان: تأثیر اندازه شرکت در عملکرد نوآوری
  رشته: مدیریت
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار : 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Conflict handling, trust and commitment in outsourcing relationship
  ترجمه عنوان: مدیریت تعارض، اطمينان و تعهد در روابط برون سپاري
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار : 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Creating customer knowledge competence managing customer relationship management programs strategically
  ترجمه عنوان: ايجاد قابليت شناخت مشتري؛ مديريت استراتژيكي برنامه هاي مديريتي ارتباط با مشتری
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -------------------------------------
  عنوان مقاله: Decision support system and Information Technology
  ترجمه عنوان: سيستم پشتيباني تصميم گيري و فناوري اطلاعات
  رشته: مدیریت
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Decision support systems in information technology assimilation
  ترجمه عنوان: سيستم پشتيبان تصميم گيري در جذب فناوري اطلاعات
  رشته: مدیریت
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Designing and evaluating an online role play in conflict management
  ترجمه عنوان: طراحی و ارزیابی ایفای نقش آنلاین در مديريت تعارض
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار : 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: DSS and EIS applications in an information Technology
  ترجمه عنوان: كاربردهای سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري  و سيستم هاي اطلاعاتي اداري در فناوري اطلاعات
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Effects of perceived service fairness on emotions, and behavioral intentions in restaurants
  ترجمه عنوان: اثر درک مشتریان از منصفانه بودن خدمات بر احساسات و نیات رفتاری آنها در رستوران ها
  رشته: مدیریت
  تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار : 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Employee management systems and organizational contexts a population ecology approach
  ترجمه عنوان: سیستم های مدیریت کارکنان و زمینههای سازمانی؛ رویکرد اکولوژی جمعیت
  رشته: مدیریت
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Enhancing Competitive Edge Through Knowledge Management in Implementing ERP Systems
  ترجمه عنوان: افزایش حاشیه رقابت از طريق مديريت دانش در پياده سازي سيستم هاي برنامه ریزی منابع سرمایه ای
  رشته: مدیریت
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار : 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Enterprise knowledge management model (EKMM) in a strategic enterprise resource management (SERM)
  ترجمه عنوان: مدل مدیریت دانش شرکتی در مدیریت منابع استراتژیک شرکتی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Facilitators of organizational learning in design
  ترجمه عنوان: تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار : 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Flexible working conditions and decreasing levels of trust
  ترجمه عنوان: شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Goal or target setting and performance assessment as tool for talent management
  ترجمه عنوان: هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد
  رشته: مدیریت
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Human impact issues for crisis management in organizations
  ترجمه عنوان: تاثیرعوامل  انسانی بر مدیریت بحران در سازمان ها
  رشته: مدیریت
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Human resource management and corporate entrepreneurship
  ترجمه عنوان: مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت
  رشته: مدیریت
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Impact of Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior on Turnover Intentions of Call Center Personnel in Pakistan
  ترجمه عنوان: تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن در کشور پاکستان
  رشته: مدیریت
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار : 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Implementation of enterprise resource planning systems in the Cypriot brewing industry
  ترجمه عنوان: پيادهسازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني در صنعت آبجو سازی قبرس
  رشته: مدیریت
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Implementation of Transportation Management Strategies AVENUE for developing countries
  ترجمه عنوان: پیاده سازی راهبردهای مدیریت حمل و نقل با استفاده از نرم افزار «اَوِنیو » در کشورهای در حال توسعه
  رشته: مدیریت
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار : 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Improving the execution of supply chain management in organizations
  ترجمه عنوان: بهبود اجرای مدیریت زنجیرۀ تأمین در سازمان ها
  رشته: مدیریت
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Influence of different components of organizational support for project management on success of the project realization in institute of public health
  ترجمه عنوان: تاثير مولفه هاي مختلف پشتيباني سازماني برای مديريت پروژه در زمینه موفقيت اجراي پروژه در مؤسسات بهداشت عمومي
  رشته: مدیریت
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Initial Public Offerings and the Role of the Management Accountant
  ترجمه عنوان: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت
  رشته: مدیریت
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Innovation in Market Management By Utilizing Business Intelligence
  ترجمه عنوان: نوآوري در مديريت بازار با بکارگيري هوش کسب و کار
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Innovation or imitation The role of organizational culture
  ترجمه عنوان: نوآوري يا تقليد؟ نقش فرهنگ سازمانی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Integrating Decision Support Systems in Organizations
  ترجمه عنوان: ادغام سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري در سازمان ها
  رشته: مدیریت
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 1994
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Intra-organizational communication and leadership
  ترجمه عنوان: ارتباطات درون سازماني و رهبري؛ رويكرد تعاملي
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Knowledge Management in Fast Reactors
  ترجمه عنوان: مديريت دانش در رآكتورهاي سريع
  رشته: مدیریت
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار : 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Lessons from the Evolution of the Strategy Paradigm
  ترجمه عنوان: درس هایی از سير تکامل الگو استراتژي
  رشته: مدیریت
  تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار : 1999
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge
  ترجمه عنوان: استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار : 2002
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Measuring HRM and organizational performance, concepts, issues, and framework
  ترجمه عنوان: ارزیابی  مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب
  رشته: مدیریت
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Meta-SWOT introducing a new strategic planning tool
  ترجمه عنوان: فراتحليل اسوات؛ معرفي يك ابزار برنامه ريزي استراتژيك جدید
  رشته: مدیریت
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu