مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه

مدیریت


مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه

عنوان مقاله: Shaping intention to resist social engineering through transformational leadership information, security culture and awareness
ترجمه عنوان: شکل گیری قصد و نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول گرا، فرهنگ و آگاهی از امنیت اطلاعات
رشته: مدیریت
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 47 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Technology-based management of environmental organizations using an Environmental Management Information System
ترجمه عنوان: مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Employee Perceptions of Their Organization’s Level of Emergency Preparedness Following a Brief Workplace Emergency Planning Educational Presentation
ترجمه عنوان: ادراک کارکنان سطح سازمانی در حالت آمادگی فوری و ارائه آموزش در رابطه با برنامه ریزی اضطراری در محل کار
رشته: مدیریت
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Effects of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value
ترجمه عنوان: اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری
رشته: مدیریت
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: E-marketing education in transition An analysis of international courses and programs
ترجمه عنوان: آموزش بازاریابی الکترونیکی در حال تحول؛  تجزیه وتحلیل دوره های بین المللی و برنامه ها
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Facilitating the Chain of Market Orientation to Value Co-Creation: The mediating role of e-marketing adoption
ترجمه عنوان: تسهیل زنجیره گرایش بازار به خلق مشترک ارزش (بها)؛ نقش میانجی اتخاذ (قبول) بازاریابی الکترونیکی
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Diabolical dictators or capable commanders, An investigation of the differential effects of autocratic leadership on team performance
ترجمه عنوان: دیکتاتورهای اهریمنی و یا فرماندهان شایسته: بررسی اثرات افتراقی رهبری خودکامه بر عملکرد تیم
رشته: مدیریت
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity The Central Role of Strategic Human Resources Practices
ترجمه عنوان: بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Organizational factors influencing effective use of CRM solutions
ترجمه عنوان: عوامل سازمانی موثر بر استفاده از راه حل های مدیریت ارتباط با مشتری
رشته: مدیریت
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Financial information management for university departments using open-source software
ترجمه عنوان: مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance
ترجمه عنوان: تاثیر مدیریت دانش خوشه صنعتی در عملکرد نوآوری
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Effects of Human Resource management Practices on Employees
ترجمه عنوان: اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Beneficiary participation as an instrument of downward accountability
ترجمه عنوان: مشارکت ذینفعان به عنوان ابزار پاسخگویی نزولی: مطالعه موردی چندگانه
رشته: مدیریت
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 43 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Job Embeddedness, Work Engagement and Turnover
ترجمه عنوان: درهم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک  شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : A multiple criteria decision making approach to manure management systems in the Netherlands
ترجمه عنوان: رویکرد تصمیم گیری چند منظوره در مورد سیستم های مدیریت کود کشاورزی در هلند
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار : 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین   پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Beautiful, The Cheerful, And the Helpful The Effects of Service Employee Attributes on Customer Satisfication
ترجمه عنوان: جذابیت فیزیکی، بشاش بودن و کمک رسان بودن؛ تاثیرات ویژگی های کارکنان خدمات بر رضایت مشتری
رشته: مدیریت
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Entrepreneurial Alertness and Paying Attention
ترجمه عنوان: هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
رشته: مدیریت
تعداد: 15 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Towards a schematic theory of entrepreneurial alertness
ترجمه عنوان: نظريه طرحواره هاي ذهني از لحاظ هوشیاری کارآفرینانه
رشته: مدیریت
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 39 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: On the Theory of Entrepreneurial Incentives and Alertness
ترجمه عنوان: نظریه مشوق های کارآفرینی و هوشیاری
رشته: مدیریت
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Metaphors and accounting for stock options
ترجمه عنوان: اصول و حسابداری اختیار خرید سهام
رشته: مدیریت
تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of Business Process Re-engineering on Implementation of Financial Management System
ترجمه عنوان: بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Collective Innovation A new approach for dealing with society induced challenges
ترجمه عنوان: نوآوری جمعی، روشی جدید برای مقابله با چالش های القاء شده جامعه
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Transformation of optimization problems in revenue management, queueing system, and supplychain management
ترجمه عنوان: تحول مسائل بهینه سازی در مدیریت درآمدها، سیستم صف بندی و مدیریت زنجیره تامین
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 59 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Markovian queueing model for ambulance offload delays
ترجمه عنوان: مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس
رشته: مدیریت
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Management controls in family-owned businesses (FOBs) and management accounting on the adaptation of organization interaction
ترجمه عنوان: کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی
رشته: مدیریت
تعداد:  12 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Impact of quality management practices on the knowledge creation process
ترجمه عنوان: تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند  تولید دانش
رشته: مدیریت
تعداد:  10 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک  کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Employee relationship management- Realizing competitive advantage through information technology
ترجمه عنوان: مدیریت روابط کارکنان - درک مزیت رقابتی با استفاده از فناوری اطلاعات
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------
عنوان مقاله : R&D Outsourcing and the Effectiveness of Intangible Investments
ترجمه عنوان: برون سپاری تحقیق و توسعه و اثربخشی سرمایه گذاری های ملموس
رشته: مدیریت
تعداد: 20 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Job Characteristics as Predictors of Work Motivation and Job Satisfaction of Bank Employees
ترجمه عنوان: ویژگی های کاری به عنوان پیش بینی انگیزه کار و رضایت شغلی کارکنان بانک
رشته: مدیریت
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 7000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Human resource outsourcing Market and operating performance effects of administrative HR functions
ترجمه عنوان:برون سپاری منابع انسانی، بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A comparative study between free cash flows and earnings management
ترجمه عنوان:مقایسه گردش وجوه رایگان مدیریت درآمد
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences Empirical  evidence from a region-within-country economy context
ترجمه عنوان: بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر تأثیرات سازمانی و منابع : شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Sustainable strategic management and market effectiveness of enterprises
ترجمه عنوان: مدیریت استراتژیک پایدار در اثربخشی بازار کار
رشته: مدیریت
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 7000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu