• کد نمایش افراد آنلاین
 • مدیریت- بخش 3 - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  مدیریت- بخش 3

  مدیریت

  مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه بخش سوم


  عنوان مقاله: Moderating effects of gender and organizational level between role stress and job satisfaction among hotel employees
  ترجمه عنوان: تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی  میان کارمندان هتل
  رشته: مدیریت
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار : 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Operations Research In Engineering Management
  ترجمه عنوان: تحقیق عملیاتی در مدیریت صنایع
  رشته: مدیریت
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage
  ترجمه عنوان: توانمندسازی سازمانی و روانشناختی در پیوند بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد
  رشته: مدیریت
  تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Organizational citizenship behavior
  ترجمه عنوان: رفتار شهروندي سازماني
  رشته: مدیریت
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار: 1997
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Organizational culture and intellectual capital
  ترجمه عنوان: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری؛ یک مدل جدید
  رشته: مدیریت
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار : 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Personal Knowledge Management A Study of Knowledge Behavior of Academician
  ترجمه عنوان: مديريت دانش شخصي؛ بررسي رفتار دانش اساتيد دانشگاه
  رشته: مدیریت
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار : 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Productivity Management Methodology Using Productivity Achievement Ratio
  ترجمه عنوان: روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری
  رشته: مدیریت
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Quality management framework for public management decision making
  ترجمه عنوان: چارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Relationship between organization intelligence and organization knowledge management
  ترجمه عنوان: ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار : 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Research on using ANP to establish a performance assessment model for business intelligence systems
  ترجمه عنوان: تحقيقي پيرامون استفاده از فرایند شبکه تحلیلی، جهت استقرار يک مدل ارزيابي عملکرد براي سيستم هوش کسب و کار
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار : 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Risk assessment in ERP projects
  ترجمه عنوان: ارزیابی ريسک در پروژه هاي برنامه ریزی منابع سرمایه ای
  رشته: مدیریت
  تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Selection for international assignments
  ترجمه عنوان: گزینش برای انتصابات بین المللی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار : 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Service quality gaps analysis based on Fuzzy linguistic SERVQUAL
  ترجمه عنوان: تجزيه و تحليل شكاف هاي كيفيت خدمات بر اساس مقياس سروكوال زباني فازي همراه با يک بررسی موردی در زمينه خدمات بيمار سرپايي بيمارستان
  رشته: مدیریت
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار : 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Strategic human resource management and the decline of employee focus
  ترجمه عنوان: مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز کارکنان
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Success factors of knowledge management in temporary organizations
  ترجمه عنوان: عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان های موقتی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار : 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Supply Chain Management in The Brazilian Automobile Industry
  ترجمه عنوان: مديريت زنجيره عرضه در صنعت خودروسازي برزيل؛ تنگناهايي براي رشد پايدارتر
  رشته: مدیریت
  تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Task and relationship conflict in short-term and long-term groups
  ترجمه عنوان: تعارض وظيفه و رابطه در گروه هاي كوتاه مدت و بلند مدت؛ نقش  بحراني كنترل هيجان
  رشته: مدیریت
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance
  ترجمه عنوان: تأثیرات محتمل الوقوع عدم قطعیت محیطی بر روی ارتباط بین ادغام زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The critical success factors of business process management
  ترجمه عنوان: عوامل حیاتی موفقیت درمدیریت فرایند کسب و کار
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار : 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The dark side of buyer–supplier relationships A social capital perspective
  ترجمه عنوان: جنبه مبهم روابط خریدار- فروشنده؛ یک نگرش سرمایه اجتماعی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The effect of system feedback and decision context on value-based decision-making behavior
  ترجمه عنوان: اثرات بازخورد سيستم و زمينه تصميم بر رفتار تصميم گيري بر مبناء ارزش
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار : 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The enabling role of decision support systems in organizational learning
  ترجمه عنوان: نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار : 2002
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The interdependency between strategic management and strategic knowledge management
  ترجمه عنوان: وابستگی متقابل بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک
  رشته: مدیریت
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار : 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The moderating effects of organizational culture on the relationships between organizational commitment and job satisfaction and performance
  ترجمه عنوان: اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط ميان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و ميان تعهد سازمانی و رضايت شغلی و عملکرد
  رشته: مدیریت
  تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار : 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The organization as an interdisciplinary learning zone
  ترجمه عنوان: سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات
  رشته: مدیریت
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Commitments of Organizational Members Influences the Effects of Organizational Learning
  ترجمه عنوان: نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The R&D system for industrial development in Taiwan
  ترجمه عنوان: سيستم تحقیق و توسعه براي توسعه صنعتي در تايوان
  رشته: مدیریت
  تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار : 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The relationship between employee involvement, partnership management and supply performance
  ترجمه عنوان: ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره؛ یافته هایی از یک کشور در حال توسعه
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organization
  ترجمه عنوان: رابطه بین استراتژي سازمان، مديريت کيفيت فراگير و عملکرد سازمان- نقش میانجی مدیریت کیفیت فراگیر
  رشته: مدیریت
  تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار : 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management
  ترجمه عنوان: رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش
  رشته: مدیریت
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The role of communication and management support in a laen manufacturing implementation
  ترجمه عنوان: نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب
  رشته: مدیریت
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار : 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The strategic importance of intellectual capital in the non-profit sector
  ترجمه عنوان: اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار : 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The value of business planning before start-up , A decision-theoretical perspective
  ترجمه عنوان: ارزش برنامه ریزی کسب و کار پیش از راه اندازی- جنبه نظری تصمیم
  رشته: مدیریت
  تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The value of human resource management for organizational performance
  ترجمه عنوان: ارزش و یا جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار : 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Theoretical Substation of the Model for Crisis Management in Organization
  ترجمه عنوان: شاخه نظري مدل مديريت بحران در سازمان
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار : 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Total Quality Management Practices Effects on Quality Performance and Innovative Performance
  ترجمه عنوان: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
  رشته: مدیریت
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Understanding personal knowledge management A weblog case
  ترجمه عنوان: شناخت مديريت دانش شخصي
  رشته: مدیریت
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار : 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Are human resource practices linked to employee misconduct
  ترجمه عنوان: آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان ارتباط دارد
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار : 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Family financial management and economic strategies
  ترجمه عنوان: مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Review and prioritization of the organization's external environment factors on competitive  performance in the banking industry with foresight approach
  ترجمه عنوان: مرور اولویت دهی فاکتورهای محیطی خارجی سازمان بر روی عملکرد رقابتی در صنعت بانکداری با رویکرد پیش بینی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید  
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The characteristics of performance management research
  ترجمه عنوان: تحقیق ويژگي هاي مدیریت عملکرد
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار : 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The contribution of e-HRM to HRM effectiveness
  ترجمه عنوان: کمک مدیریت منابع انسانی الکترونیک به اثربخشی مدیریت منابع انسانی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار : 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu