• کد نمایش افراد آنلاین
 • مقالات انگلیسی رشته علوم گیاهی با ترجمه - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  مقالات انگلیسی رشته علوم گیاهی با ترجمه

  مقالات انگلیسی رشته علوم گیاهی با ترجمه

  عنوان مقاله : Evolution and mechanisms of plant tolerance to flooding stress
  ترجمه عنوان: تکامل و مکانیزم های مقاومت گیاهان در مقابل تنش سیل
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  --------------------------------
  عنوان مقاله: Chloroplast ultrastructural development in vascular bundle sheath cells of two different maize
  ترجمه عنوان: رشد ساختار برتر کلروپلاست در سلول های پوشاننده دسته های آوندی دو نوع  مختلف ژنوتیپی ذرت
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 3 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 5000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Comparative anatomy of leaves of Kalanchoe pinnata and K. crenata in sun and shade conditions, as a support for their identification
  ترجمه عنوان: آناتومي مقايسه ای برگ هاي کالانچو پیناتا و کا. کرنتا در شرايط آفتاب و سايه، به عنوان حمايت از شناسایی آن ها
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نماییدد
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Effect of indole butyric acid (IBA) on rooting Chromolaena odorata
  ترجمه عنوان: اثرات ايندول بوتيريک اسيد بر ريشه زايي کرومولانا ادوروتا
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature and extent of photosynthesis inhibition
  ترجمه عنوان: تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی تاریکی رو به سرما  که به تعیین ماهیت و میزان توقف فتوسنتز می پردازد
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 8 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Egyptian Broomrape (Orobanche aegyptiaca) Control in Tomato with Sulfonylurea Herbicides
  ترجمه عنوان: کنترل گل جالیز مصری گوجه با علف کش های سولفونیلورا
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: FASCIATA Genes for Chromatin Assembly Factor-1 in Arabidopsis Maintain the  Cellular Organization of Apical Meristems
  ترجمه عنوان: ژن های فاسیاتا به دلیل عامل 1 اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس، سازمان سلولی مریستم های رأسی را حفظ می کنند
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 16 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2001
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Glycolate metabolism and excretion by Chlamydomonas reinhardtii
  ترجمه عنوان: متابولیسم گلیکول و دفع با کلامیدوموناس رینهاردتی
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 1986
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Herbicide Placement Site Affects Small Broomrape Control in Red Clover
  ترجمه عنوان: اثرات مکان جایگذاری علف کش ها بر کنترل گل جالیز کوچک در شبدر قرمز
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: High efficiency protoplast isolation from in vitro cultures and hairy roots of Maesa lanceolata
  ترجمه عنوان: کارایی بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی گیاه میزا لانسیولاتا
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Impact of crop and weed densities on competition between wheat and Silybum Marlanum Gaertn
  ترجمه عنوان: تأثير تراكم علف هرز و دانه بر رقابت بين گندم و گیاه شير تيغك رطوبت پسند گیاه خار مریم
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Improved polyhydroxybutyrate (PHB) production in transgenic tobacco by enhancing translation efficiency of bacterial PHB biosynthetic genes
  ترجمه عنوان: اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز پلی هیدروکسی بوتیرات باکتریایی
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 3 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 5000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Induction of Differentiation in the Shoot Apical Meristem by Transient Overexpression of a Retinoblastoma-Related protein
  ترجمه عنوان: القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Intercropping with cereals reduces infection by Orobanche crenata in legumes
  ترجمه عنوان: کشت چند تایی با غلات به منظورکاهش آلودگی گل جالیز در لگوم ها
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Micropropagation and in vitro flowering in Pentanema indicum Ling
  ترجمه عنوان: ريزتكثير و گلدهي آزمايشگاهي در گیاه پنتانما ایندیکوم لینگ
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Mitochondrial glycolate oxidation contributes to photorespiration in higher plants
  ترجمه عنوان: اکسایش گلیکول میتوکندری در رابطه با تنفس نوری در گیاهان بلند
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Molecular dissection of the pea shoot apical meristem
  ترجمه عنوان: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ  نخود
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 9 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Molecular mechanism of gibberellins signaling in plants
  ترجمه عنوان: مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 20 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activity of Papaver rhoeas L. extracts from Southeast serbia
  ترجمه عنوان: محتویات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی عصاره های گیاه شقایق جنوب شرقی صربستان
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Plant biodiversity of hyrcanian relict forests, in Iran an overview of the flora, vegetation palaeoecology and conservation,
  ترجمه عنوان: زیست تنوع گیاهی جنگ های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران: مروری بر فلورا، گیاهان،پوشش گیاهی، اکولوژی گیاهان فسیلی و حفاظت
  رشته:علوم گیاهی
  تعداد: 20 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Plant sex determination and sex chromosomes
  ترجمه عنوان: تعیین جنسیت و کروموزوم جنسیت گیاهی
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2002
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Postemergence Small Broomrape (Orobanche minor) Control in Red Clover
  ترجمه عنوان: کنترل بعد از رویش گل جالیز کوچک در شبدر قرمز
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف-  6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Pronamide Applied to Sunflower Seeds for Orobanche cumana Control
  ترجمه عنوان: به کار بردن پرونامید برای دانه های گل آفتابگردان به منظور کنترل کردن کومانا اوروبانچ
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 7000 تومان
  سال انتشار: 2003
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Protease Activity of Allergenic Pollen of Cedar, Cypress, Juniper Birch and Ragweed
  ترجمه عنوان: فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای درخت سرو آزاد، درخت سرو، سرو کوهی، درخت فان و گیاه رگ وید
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 11000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Protoplast culture and fusion between brassica carinata and brassica napus
  ترجمه عنوان: ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Regeneration of different Cyclamen species via somatic embryogenesis from callus, suspension cultures and protoplasts
  ترجمه عنوان: احیای گونه های مختلف سیکلامن از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Role of Cytokinin and Auxin in Shaping Root Architecture regulating Vascular Differentiation, Lateral Root Initiation, Root Apical Dominance and Root Gravitropism
  ترجمه عنوان: نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه؛  تنظیم  تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی، چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Regression analysis of salinity, hydropriming and their interaction effect on Fennel (Foeniculum vulgare) seeds germination
  ترجمه عنوان: بررسی رگرسیون شوری پیش تیمار آب و اثر متقابل آن بر جوانه زنی دانه های رازیانه
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 7000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Statistical optimization of physical process variables for bio-plastic (PHB) production by Alcaligenes sp
  ترجمه عنوان: بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیو پلاستیک توسط آلکالی ژن های اس پی
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Technical aspects of functional proteomics in plants
  ترجمه عنوان: جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 15صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The correlation between oxidative stress and leaf senescence during plant development
  ترجمه عنوان: ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشد و نمو گیاه
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The effect of salinity on the growth, morphology and physiology of Echium amoenum
  ترجمه عنوان: اثر شوری بر رشد، مورفولوژی و فیزیولوژی گل گاوزبان
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 11000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The effects of high frequency electromagnetic waves on the vegetal organisms
  ترجمه عنوان: تأثیر امواج الکترومغناطیسی بافرکانس بالا بر ارگانیسم های گیاهی
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The evolution of plant sexual diversity
  ترجمه عنوان: تحول تنوع جنسی گیاهان
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2002
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله:  The rice FLATTENED SHOOT MERISTEM, encoding CAF-1 p150 subunit is required for meristem maintenance by regulating the cell-cycle period
  ترجمه عنوان: مریستم شاخه مسطح در گیاه برنج که زیرواحد سی ای اف . پی 150 را رمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم (بخشینه) از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 15 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The structure of the phloem – still more questions than answers
  ترجمه عنوان: ساختار آوند آبکشی در گیاهان
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 9 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Transcriptional Regulation of ROS Controls Transition from Proliferation to Differentiation in the Root
  ترجمه عنوان: تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن واکنشی، گذر از تکثیر  به تفکیک در ریشه را کنترل می کند
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Transcriptome-Based Examination of Putative Pollen Allergens of Rice
  ترجمه عنوان: آزمایش مبنی بر  ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج
  رشته: زیست شناسی
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Weed competition in Maize crop under different timings for post-emergence weed control
  ترجمه عنوان: رقابت علف هرز در محصول ذرت تحت زمانبندی متفاوت برای کنترل علف هرز بعد از ظهور
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف-  6 صفحه  فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2000
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Carbonic anhydrase and zinc in plant physiology
  ترجمه عنوان: آنیدراز کربونیک و زنیک در فیزیولوژی گیاهی
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Copper cofactor delivery in plant cells
  ترجمه عنوان: تحویل کوفاکتور مس در سلول گیاهی
  رشته: علوم گیاهی
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله : The effect of a mixture of herbal essential oils an organic or a probiotic on broiler performance
  ترجمه عنوان: اثر تركيبي روغن هاي ضروری گياهي، يك اسيد آلي يا يك پروبيوتيك بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
  رشته: علوم دامی
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu