مقاله انگلیسی برق و الکترونیک با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته برق با ترجمه

برق و الکترونیک


مقالات انگلیسی برق با ترجمه


عنوان مقاله: An Artificial Neural Network to Assess the Impact of Neighbouring Photovoltaic Systems in power forecasting in Utrecht, the Netherlands
ترجمه عنوان: شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی تأثیر سیستم های فوتوولتائیک مجاورت در پیش بینی توان در اوترخت، هلند
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Active Steganalysis of Transform Domain Steganography Based on Sparse Component Analysis
ترجمه عنوان: نهان کاوی فعال در حوزه تبدیل نهان نگاری، بر اساس آنالیز اجزای پراکنده
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله  : Using a sustainability index to assess energy technologies
ترجمه عنوان: استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 34   صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Optimal power flow by BAT search  algorithm for generation reallocation with unified power flow controller
ترجمه عنوان: جریان توان بهینه توسط الگوریتم جستجوی بی اِی تی برای تخصیص مجدد تولید با کنترلر جریان برق یکپارچه
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Composite automated distribution system reliability model considering various automated substations
ترجمه عنوان: مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله : A hybrid wavelet-ELM based short term price forecasting for electricity market
ترجمه عنوان: پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک - ماشین یادگیری سریع ترکیبی، برای بازار برق
رشته: برق
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: A Modified Vacation Queueing Model and its Application on the Discontinuous Reception power  saving mechanism in unreliable Long Term Evolution networks
ترجمه عنوان: یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های تکاملی بلند مدت نامعتبر
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 42 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Cooperative Spectrum Sharing Between Cellular and Ad-Hoc Networks
ترجمه عنوان: به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و ادهاک
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Exploiting PV Inverters to Support Local Voltage A Small-Signal Model
ترجمه عنوان: بهره برداری از مبدل فتوولتائیک برای حمایت از ولتاژ محلی یک مدل سیگنال کوچک
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانیدانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A comprehensive review of  maximum power point tracking algorithms for photovoltaic systems
ترجمه عنوان: بررسی جامع الگوریتم ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم برای سیستم های فتو ولتائیک
رشته: برق
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind power plants
ترجمه عنوان: اندازه بهینه و محل دستگاه جبرانگر وار ایستاتیک برای بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با فتوولتاییک پراکنده و نیروگاه بادی
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Probabilistic Issue of Reliability for Power Machinery Operating in Coal Fired Power Plants
ترجمه عنوان: ميزان احتمالات قابليت اطمينان براي فعالیت توان ماشين آلات در نیروگاه های سوخت زغال چوب
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 7000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Review of photovoltaic degradation  rate methodologies
ترجمه عنوان: بررسی روش های محاسبه سرعت تخریب فتوولتائیک
رشته: برق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Safety analysis of discrete event systems using a simplified Petri net controller
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل ایمنی سیستم های گسسته پیشامد با استفاده از شبکه های پتری ساده
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Vector Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Based On Sinusoidal Pulse Width Modulated Inverter with Integral Controller  
ترجمه عنوان: کنترل برداری موتور سنکرون آهنربای دائم بر اساس پالس سینوسی تعدیل عرض اینورتر با کنترل کننده انتگرال متناسب
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: FGP Approach for Solving Fractional Multiobjective Decision Making Problems using GA with Tournament Selection and Arithmetic Crossover
ترجمه عنوان: روش برنامه نویسی آرمانی فازی برای حل جزء به جزء مسائل تصمیم گیری چند هدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با انتخاب تورنومنت یا رقابتی و نقطه تقاطع ریاضی
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Fuzzy based UPFC control for power frequency oscillations
ترجمه عنوان: نظارت کنترل کننده یکپارچه پخش توان مبتنی بر فازی برای نوسانات فرکانسی توان
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Fuzzy sliding mode controller for power system SMIB
ترجمه عنوان: کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت تک ماشینه باس بی نهایت
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Temperature Dependent Photovoltaic (PV) Efficiency and Its Effect on PV Production in the World
ترجمه عنوان: بررسی فتوولتائیک وابسته به دما و کارایی و تاثیر آن بر روی محصولات فتوولتائیک در جهان
رشته: انرژی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu