مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مدیریت- بخش 5

مدیریت

مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه بخش پنجم

ترجمه مقالات این بخش در قالب فایل پی دی اف می باشد


عنوان مقاله: A Process View of Knowledge Management
ترجمه عنوان: یک دیدگاه فرآیندی  از مدیریت دانش
رشته: مدیریت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 7000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An evaluation of strategic human resource management (SHRM) Practices in Nigerian Universities
ترجمه عنوان: ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه های نیجریه؛ بررسی تاثیر نوع مالکیت و قدمت
رشته: مدیریت
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Balanced structures designing organizations for profitable Growth
ترجمه عنوان: ساختارهای متوازن؛ طراحی سازمان برای رشد مناسب
رشته: مدیریت
تعداد: 21 صفحه انگلیسی پی دی اف- 42 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Complexity Leadership transition from industrial age the
ترجمه عنوان: پيچيدگي رهبري؛ گذر ازعصر صنعتي به دوره دانش
رشته: مدیریت
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 5000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Crisis response decision making
ترجمه عنوان: تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: CRM and four P’s of Marketing
ترجمه عنوان: مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Current thinking and future view participatory management a dynamic system for developing organizational commitment
ترجمه عنوان: تفکر صحیح و نگاه به آینده؛ مدیریت مشارکتی یک سیستم پویا برای توسعه مشارکت سازمانی
رشته: مدیریت
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 4000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effective Management
ترجمه عنوان: مدیریت  اثربخش
رشته: مدیریت
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 5000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enterprise Resource Planning (ERP) System, An effective tool for Production Management
ترجمه عنوان: سیستم برنامه ریزی منابع انسانی؛ ابزاری موثر برای مدیریت تولید
رشته: مدیریت
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار : 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Exploring source of the variety in organizational innovation adoption issues
ترجمه عنوان: بررسی منشا تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Influence of organizational Culture on Organizational Citizenship Behavior
ترجمه عنوان: تاثير فرهنگ سازماني بر رفتار شهروند سازمانی
رشته: مدیریت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 7000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Intelligent System for Information Security Management
ترجمه عنوان: سیستم هوشمند برای  مدیریت امنیت اطلاع؛ مسائل مربوط به طراحی و معماری
رشته: مدیریت
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار : 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Is passion contagious, the transference of entrepreneurial passion to employees
ترجمه عنوان: انتقال و  تبادل شور کارآفرینی و احساس انگیزه داخلی به  کارمندان
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Management of perceptions of information technology service quality
ترجمه عنوان: مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Managing human resources in small organizations, what do we know
ترجمه عنوان: مدیریت  منابع انسانی  در سازمان های کوچک، ما چه جیزهایی را می دانیم
رشته: مدیریت
تعداد: 26 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Models of Knowledge Network Structures and Governance Systems
ترجمه عنوان: مدل سازه ای شبکه دانش و سیستم های اداره امور
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 8000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Project Risk Management
ترجمه عنوان: مدیریت ریسک پروژه
رشته: مدیریت
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Quality Function Deployment, Value Engineering and Target Costing, an Integrated Framework
ترجمه عنوان: گسترش کیفیت عملکرد، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و چارچوب یکپارچه در مدیریت هزینه طرح
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Reengineering and reengineering patterns
ترجمه عنوان: تكنيك مهندسي مجدد و روش هاي آن
رشته: مدیریت
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 47 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار : 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Relationship of organizational citizenship behavior with emotional intelligence
ترجمه عنوان: ارتباط  رفتار شهروندي  سازماندهي شده  با هوش احساسي
رشته: مدیریت
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 3000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Remote Management, The Newly Emerging Style of Management
ترجمه عنوان: مدیریت از راه دور؛ شیوه نوین مدیریت
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: RFID and item level information visibility
ترجمه عنوان: شناسایی فرکانس رادیویی و قابلیت رویت اطلاعات سطح یا بخش
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Scale of Operations Human Resource Systems and Firm Performance in East and Southeast Asia
ترجمه عنوان: مقیاس بندی عملیاتها، سیستم های منابع انسانی و عملکرد شرکت در آسیای شرقی و جنوب شرقی
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار : 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Strategic change management experience of an Indian organization
ترجمه عنوان: تاثير استاندارد ایزو 9000 بر جو سازماني؛ تجربه  مديريت تغييرات استراتژيك در يك سازمان هندی
رشته: مدیریت
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Strategic Renewal of Organizations
ترجمه عنوان: تجدید استراتژی سازمان ها
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Strategic Thinking, A Continuum of Views and Conceptualization
ترجمه عنوان: تفکر نظام مند؛ زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها، تفکرات و مفاهیم
رشته: مدیریت
تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار : 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Challenges of Human Resource management
ترجمه عنوان: چالش های  مديريت منابع  انسانی
رشته: مدیریت
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 5000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Cycles of Theory Building in Management Research
ترجمه عنوان: چرخه تئوری پردازی در تحقیقات مدیریت
رشته: مدیریت
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effects of organizational communication on job satisfaction and organizational commitment in a land ambulance service and the mediating role of communication satisfaction
ترجمه عنوان: اثر ارتباطات سازمانی روی اثر شعلی و تعهد سازمانی در مورد خدمات آمبولانس و بر روی تقش واسطه ای رضایت از ارتباطات
رشته: مدیریت
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The relationship between human resource practices and firm performance
ترجمه عنوان: روابط بين  شيوه عمل  منابع انساني  و عملكرد شركت
رشته: مدیریت
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The role of a firm's strategic orientation dimensions in determining market orientation
ترجمه عنوان: نقش ابعاد جهت گیری استراتژیک شرکت در تعیین بازارگرایی
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Thought leadership in brand management
ترجمه عنوان: رهبری افکار در مدیریت برند
رشته: مدیریت
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 3000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Three conceptual levels of construction project management work
ترجمه عنوان: سه سطح مفهومی برای  دست اندرکاران مدیریت پروژه
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Using real time strategic change for strategy implementation
ترجمه عنوان: زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار : 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: What is (or should be) the difference between competency modeling and traditional job analysis
ترجمه عنوان: تفاوت بین مدل سازی صلاحیت و تجزیه تحلیل شغلی سنتی چیست
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Developing a Relationship Matrix for Organizational Learning and Innovativeness
ترجمه عنوان: توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 5 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu